Archive for pdebrouwer

Toch bomenkap toegestaan op Koningsoord

Er is een kap vergunning afgegeven voor de kap van 54 Bomen op Koningsoord
in een vorige aanvraag waren dit er nog 82,
maar 28 bomen bleken al niet meer op het terrein aanwezig tezijn.
Koningsoord bomen
het gaat nu ook weer om 26 bomen in de hoek Dr arienen/Dr Schaepmanstraat .
en een bomenopstand achteraan daar waar de Koningsoordenlaan moet komen.
3
de Kap van de 9 Notenbomen die eerst nog geweigerd waren,wordt gekoppeld aan de uitgifte omgevingsvergunning voor de bouw van het winkelcentrum
dit houdt ik dat de bomen pas gekapt mogen worden als er een omgeveingsvergunning voorde bouw van het winkelcentrum is
Koningsoord bomen
er dit later herplant plaats tevinden op het terrein van Koningsoord zelf.

Bomenkap geweigerd op koningsoord

Gisteren berichten wij uw over de aangevraagde bomenkap bij koningsoord

Vandaag kunnen wij uw berichten dat deze door de gemeente geweigerd is.
Als reden wordt opgegeven: dat een 7 tal notenbomen niets met de ontsluitingsweg te maken heeft en daarom niet mag worden gekapt.

Wij gaan er vanuit dat Heijmans nu met een nieuwe vergunning aanvraag zal komen zonder deze 7 Bomen.
Koningsoord bomen

Aanvraag bomenkap op Koningsoord

Momenteel loopt er een aanvraag voor bomenkap op het terrein van Koninngsoord.
het zou gaan om bomen rond de Dr Arien/Poelstraat,
en bomen die staan tussen de schutting en het haakarm gebouw.
Koningsoord bomenKoningsoord bomen

Momenteel wordt ter plekke bekeken of de bomen er echt staan (op de aan ons beschikbare gegeven tekening ze er al weg) en of ze kap gerechtigd zijn.
daar na neem de gemeente een beslising
3Koningsoord bomen

Plannen voor Koningsoord door gemeenteraad

Aanleg Kapittellaan begonnen.

Gebr van Kessel is deze week begonnen met de aanleg van de Kapittellaan.
nadat er enkelen bomen zijn gerooid is er nu een tijdelijk oprit aangelegd,
deze ligt al op de plek waar later de aansluiting moet komen.
bouwege9

Onder de weg kome nu eerst aansluiting voor nuts verzieningen
t.b.v. de toekomstig te bouwen woonwijk.
daarna zal de rest van de weg worden aangelegd worden.
bouwweg5

De weg zou voor de bouwvak af moeten zijn.
bouweg4

Update verplaatsing volkstuincomplex De Kraan

Donderdag 2 februari was een informatieavond over de verplaatsing van het volkstuincomplex in Berkel-
Enschot. Op deze avond hebben wij een schetssessie gehouden met de volkstuinvereniging De Kraan, de direct
omwonenden van de nieuwe locatie en afgevaardigden van de dorpsraad Berkel-Enschot. Inmiddels is het
definitieve inrichtingsplan klaar, de omgevingsvergunning verleend en werken wij toe naar de realisatie van de volkstuinen op de nieuwe locatie. In deze brief leest u over de vervolgstappen.

Inrichtingsplan
Tijdens de informatieavond kregen we veel reacties, wensen en ideeën op de voorgenomen plannen van de
nieuwe locatie. Op basis hiervan zijn meerdere gesprekken gevoerd met de direct aanwonenden en met de
personen die de grootste verandering zullen ondervinden met de komst van de volkstuinen. Alle ingediende
ideeën en wensen zijn in de ontwerpoverwegingen meegenomen. De resultaten van dit proces zijn verwerkt in
het definitieve inrichtingsplan. Het definitieve inrichtingsplan is te vinden op de website
https://www.tilburg.nl/actueel/wegwerkzaamheden/, onder de naam Heikantsebaan 1b.

Omgevingsvergunning
Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het bouwen van het clubgebouw en een hekwerk voor
volkstuinvereniging De Kraan verleend. Iedereen kan schriftelijk bezwaar maken tegen de verleende
vergunning. Dit moet binnen zes weken na publicatie in de Tilburgse Koerier. Het bezwaarschrift moet gericht
worden aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg.

Realisatie volkstuinen

De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om regie te nemen over de aanleg van de gebiedsontsluitingsweg
(GOW) in Koningsoord. De huidige locatie van volkstuincomplex De Kraan ligt op de weg van de GOW. We
koersen er op om de GOW in 2018 te realiseren. Dat is ook de reden voor de verplaatsing van volkstuincomplex
De Kraan. We starten met de aanleg van de volkstuinen binnen de bezwaartermijn van de
omgevingsvergunning. Dit doen we ook omdat het voor de volkstuinvereniging wenselijk is om vóór de zomer
van 2017 de tuinen te kunnen bewerken voor het teeltseizoen van enkele gewassen. Wij streven er dan ook na
om medio juli de eerste fase van de aanleg klaar te hebben. De bouw van het centrale gebouwtje zal na de
bezwaartermijn starten en naar verwachting in september opgeleverd worden. De beplanting rondom het
complex gebeurt in het najaar van 2017. Een gedetailleerde planning van de werkzaamheden staat op
https://www.tilburg.nl/actueel/wegwerkzaamheden. De werkzaamheden die met de aanleg van de volkstuinen
te maken hebben zijn overigens omkeerbaar. Bij onoverkomelijk bezwaar op de omgevingsvergunning kan de
kavel in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Bron : Gemeente Tilburg

It giet Oan: Oplevering Ons Koningsoord komt in zicht

de Oplevering van de appartementen komt in zicht.
Het appartementen in het klooster worden eind Mei opgeleverd.
De nieuwbouw appartementen begin Juli
meer info volgt…………….

Henk Hoppenbrouwers Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.M. (Henk) Hoppenbrouwers (69) wonende te Berkel-Enschot
is vanmorgen tijdens de lindjesregen onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hoppenbrouwers is zeer actief en heeft een groot aantal functies als vrijwilliger.
De natuur heeft een centrale plaats in zijn leven.
Hij heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en laat veel plaatselijke, regionale en landelijke organisaties profiteren van zijn kennis. Hij zet zich dan ook al vele jaren belangeloos in.
Tot 2012 had de heer Hoppenbrouwers 37 jaar een baan als bedrijfsleider bij groenbedrijf Van Helvoirt. Hij heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbouw van dit bedrijf.
Hij was de eerste werknemer en heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van het bedrijf.
Dit heeft gezorgd voor continuïteit en later de expansie van het bedrijf.
Ook na zijn pensionering in 2008 bleef hij nog 4 jaar gedurende 1 dag per week aan het bedrijfverbonden. Naast de opgegeven vrijwilligersactiviteiten heeft de heer Hoppenbrouwers in het verleden nog
meer vrijwilligerswerk gedaan, zo gaf hij les op de Tuinbouwschool bij de hoveniersopleiding en was hij
bestuurslid Katholiek Basisonderwijs in Berkel-Enschot in de jaren negentig.

Gemeente start begin Juli met aanleg Eikenlaan

Begin Juli Starten de werkzaamheden voor de aanleg van de Eikenlaan
eikenlaan2
Deze weg wordt versneld aangelegd vanuit de parkeerplaats van het haakarmgebouw naar de eikenboschweg.
als de weg ingebruik wordt genomen ( datum nog niet bekend)zal de pandgang alleen nog voor bestemingsverkeer en/of voetgangers en fietsers bereikbaar zijn.

eikenlaan

Plan voor 11 woningen op grond voormalig Berkeloo/St Wiilebrordusschool

Voor de locatie aan de St. Willibrordstraat (voormalige basisschool Berkeloo) wordt
een bestemmingsplan gemaakt om 11 grondgebonden sociale huurwoningen te kunnen bouwen.
Op maandag 10 april organiseert gemeente Tilburg een inloopavond om u te informeren over het stedenbouwkundig plan.

20170405_141733

De gemeente nodigt u, mede namens de Tilburgse Woonstichting (Tiwos), uit voor deze inloopavond op:

Maandag 10 april 2017
tussen 19.00 uur en 20.30 uur
Locatie: Cultureel Centrum De Schalm,
Eikenbosch 1, 5056 GB Berkel-Enschot

U kunt binnenlopen om de plannen te bekijken op een tijdstip dat het u schikt. Medewerkers van de gemeente Tilburg en Tiwos zijn aanwezig om een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.

20170405_141759
Omschrijving plan

Op de locatie komen 11 eengezinswoningen met tuin. Aan de achterzijde van het perceel worden extra
parkeerplaatsen aangelegd. De achtertuinen zijn via een brandgang bereikbaar.

Vervolg

De reacties op de plannen worden verwerkt in een verslag dat onderdeel uit maakt
van het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in mei 2017 ter visie gelegd en vanaf dat moment kunt u uw standpunt over de plannen kenbaar maken.
U ontvangt meer informatie hierover via een bewonersbrief.