Archive for pdebrouwer

Herinrichting grasveld Antonie van Dycklaan

Ruim een jaar geleden is gestart met het maken van een nieuw ontwerp voor het grasveld aan de Antonie van Dijkcklaan.
De buurt en de school waren ontevreden over de inrichting van het veld.
De dorpsraad heeft samen met een afvaardiging van bewoners, gemeente Tilburg, basisschool Rennevoirt en Brouwers groenaannemers een nieuw ontwerp gemaakt.
Het nieuwe ontwerp is in september 2017 gepresenteerd aan de buurt.
vandijk1

Werkzaamheden

Aan de rand van het veld worden 3 bomen gekapt,
zodat er meer licht valt op de planten die onder de bomen groeien.
Voor deze bomen is reeds een kapvergunning verleend.
Het achterste deel van het veld (aan de kant van Eben Haëzer) wordt beplant,
het voorstel deel (aan de kant van basisschool Rennevoirt) wordt ingericht
als speelgedeelte voor kinderen.

De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het gras wordt in het voorjaar hersteld.
vandijk2

Mogelijke overlast

Tijdens het verwijderen van de bomen kunt u mogelijk (geluids)overlast ervaren.

Veel stormschade in Berkel-Enschot

De Westerstorm heeft voor veel stormschade gezorgd in Berkel-Enschot.
hier onder een klein overzicht.

storm_2

storm_3

storm_4

storm_5

storm_6

storm_7

storm_1

Mannen met de witte pakken in Berkel-Enschot

Vanmiddag kwamen wij de mannen in de witte pakken tegen.
3

Er wordt daar gewerkt i.v.m. de asbest sanering van de voormalige St.Ceciliaschool.
2

Na de sloop worden er door de Tiwos 19 Sociale huurwoningen gebouwd
incl pakeerplaatsen
3

Toch bomenkap toegestaan op Koningsoord

Er is een kap vergunning afgegeven voor de kap van 54 Bomen op Koningsoord
in een vorige aanvraag waren dit er nog 82,
maar 28 bomen bleken al niet meer op het terrein aanwezig tezijn.
Koningsoord bomen
het gaat nu ook weer om 26 bomen in de hoek Dr arienen/Dr Schaepmanstraat .
en een bomenopstand achteraan daar waar de Koningsoordenlaan moet komen.
3
de Kap van de 9 Notenbomen die eerst nog geweigerd waren,wordt gekoppeld aan de uitgifte omgevingsvergunning voor de bouw van het winkelcentrum
dit houdt ik dat de bomen pas gekapt mogen worden als er een omgeveingsvergunning voorde bouw van het winkelcentrum is
Koningsoord bomen
er dit later herplant plaats tevinden op het terrein van Koningsoord zelf.

Bomenkap geweigerd op koningsoord

Gisteren berichten wij uw over de aangevraagde bomenkap bij koningsoord

Vandaag kunnen wij uw berichten dat deze door de gemeente geweigerd is.
Als reden wordt opgegeven: dat een 7 tal notenbomen niets met de ontsluitingsweg te maken heeft en daarom niet mag worden gekapt.

Wij gaan er vanuit dat Heijmans nu met een nieuwe vergunning aanvraag zal komen zonder deze 7 Bomen.
Koningsoord bomen

Aanvraag bomenkap op Koningsoord

Momenteel loopt er een aanvraag voor bomenkap op het terrein van Koninngsoord.
het zou gaan om bomen rond de Dr Arien/Poelstraat,
en bomen die staan tussen de schutting en het haakarm gebouw.
Koningsoord bomenKoningsoord bomen

Momenteel wordt ter plekke bekeken of de bomen er echt staan (op de aan ons beschikbare gegeven tekening ze er al weg) en of ze kap gerechtigd zijn.
daar na neem de gemeente een beslising
3Koningsoord bomen

Plannen voor Koningsoord door gemeenteraad

Aanleg Kapittellaan begonnen.

Gebr van Kessel is deze week begonnen met de aanleg van de Kapittellaan.
nadat er enkelen bomen zijn gerooid is er nu een tijdelijk oprit aangelegd,
deze ligt al op de plek waar later de aansluiting moet komen.
bouwege9

Onder de weg kome nu eerst aansluiting voor nuts verzieningen
t.b.v. de toekomstig te bouwen woonwijk.
daarna zal de rest van de weg worden aangelegd worden.
bouwweg5

De weg zou voor de bouwvak af moeten zijn.
bouweg4

Update verplaatsing volkstuincomplex De Kraan

Donderdag 2 februari was een informatieavond over de verplaatsing van het volkstuincomplex in Berkel-
Enschot. Op deze avond hebben wij een schetssessie gehouden met de volkstuinvereniging De Kraan, de direct
omwonenden van de nieuwe locatie en afgevaardigden van de dorpsraad Berkel-Enschot. Inmiddels is het
definitieve inrichtingsplan klaar, de omgevingsvergunning verleend en werken wij toe naar de realisatie van de volkstuinen op de nieuwe locatie. In deze brief leest u over de vervolgstappen.

Inrichtingsplan
Tijdens de informatieavond kregen we veel reacties, wensen en ideeën op de voorgenomen plannen van de
nieuwe locatie. Op basis hiervan zijn meerdere gesprekken gevoerd met de direct aanwonenden en met de
personen die de grootste verandering zullen ondervinden met de komst van de volkstuinen. Alle ingediende
ideeën en wensen zijn in de ontwerpoverwegingen meegenomen. De resultaten van dit proces zijn verwerkt in
het definitieve inrichtingsplan. Het definitieve inrichtingsplan is te vinden op de website
https://www.tilburg.nl/actueel/wegwerkzaamheden/, onder de naam Heikantsebaan 1b.

Omgevingsvergunning
Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het bouwen van het clubgebouw en een hekwerk voor
volkstuinvereniging De Kraan verleend. Iedereen kan schriftelijk bezwaar maken tegen de verleende
vergunning. Dit moet binnen zes weken na publicatie in de Tilburgse Koerier. Het bezwaarschrift moet gericht
worden aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg.

Realisatie volkstuinen

De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om regie te nemen over de aanleg van de gebiedsontsluitingsweg
(GOW) in Koningsoord. De huidige locatie van volkstuincomplex De Kraan ligt op de weg van de GOW. We
koersen er op om de GOW in 2018 te realiseren. Dat is ook de reden voor de verplaatsing van volkstuincomplex
De Kraan. We starten met de aanleg van de volkstuinen binnen de bezwaartermijn van de
omgevingsvergunning. Dit doen we ook omdat het voor de volkstuinvereniging wenselijk is om vóór de zomer
van 2017 de tuinen te kunnen bewerken voor het teeltseizoen van enkele gewassen. Wij streven er dan ook na
om medio juli de eerste fase van de aanleg klaar te hebben. De bouw van het centrale gebouwtje zal na de
bezwaartermijn starten en naar verwachting in september opgeleverd worden. De beplanting rondom het
complex gebeurt in het najaar van 2017. Een gedetailleerde planning van de werkzaamheden staat op
https://www.tilburg.nl/actueel/wegwerkzaamheden. De werkzaamheden die met de aanleg van de volkstuinen
te maken hebben zijn overigens omkeerbaar. Bij onoverkomelijk bezwaar op de omgevingsvergunning kan de
kavel in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Bron : Gemeente Tilburg

It giet Oan: Oplevering Ons Koningsoord komt in zicht

de Oplevering van de appartementen komt in zicht.
Het appartementen in het klooster worden eind Mei opgeleverd.
De nieuwbouw appartementen begin Juli
meer info volgt…………….