Archive for Geen categorie

spoorwegovergang de Kraan en Raadhuisstraat deel…..

Momenteel ligt er een voorbereiding besluit te inzage voor de sluiting voor gemotoriseerd verkeer voor de overgang Raadhuisstraat, en voor de verandering van de
spoorweg overgang de Kraan,
Met het instellen van een Bestemmingsverkeer zone rond de kraan het t’Hoekske.

Deze gaat als volgt lopen,
voor spoorweg overgang de kraan komen borden me verboden voor gemotoriseerd verkeer
met uitzondering van bestemmingsverkeer
spoor1

In dekraan komen ter hoogte van de Nieuwe waranda komen borden met
verboden voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer
spoor2

Op de Hemeltjes kruising met de t’Hoekske komen borden met
verboden voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer
spoor3

Op het t’hoekske ter hoogte van de afslag naar t’Hoekske 11 en 13
komen borden met
verboden voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer
spoor4

Dit gaat in zodra de aanleg van de Koningsoordenlaan voltooid is
waarschijnlijk aan het einde van dit jaar.

Het gaat hard aan het Vesperplein

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het vesperplein
alle containers zijn inmiddels verwijderd van het plein
en ook de steigers zijn voor de huizen weg gehaald
vesper
20190708_120813

Hoe staat het nu met de Koningsoordenlaan deel 2

Er is nu ook langs het spoor tussen de Rauwbrakenweg en de Kraan begonnen
de aanleg van de Koningsoordenlaan.
1
Hier voor zijn hekken geplaats en is de barier weg gehaald
zodat werk verkeer via de Koningsoordenlaan moet rijden.

nadat de sloot gedempt is zal er worden begonnen met de aanleg
tot aan het fietsviaduct.
2

College Tilburg besluit dat de bomen aan de Beukendreef blijven staan

Note “Redactie:dit bericht komt net binnen wij plaatsen hem Leetrelijk ons gemeld.

De bomenlaan aan de Beukendreef vormt een belangrijke laanstructuur voor Berkel-Enschot.
De gemeente Tilburg wil deze laanstructuur graag duurzaam in stand houden
en de bomen voldoende ruimte geven om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente besloten om de rijbaan qua inrichting aan te passen naar een 30 km/uur uitstraling.
Dit leidt tot een smallere rijbaan met klinkers in plaats van asfalt,
waardoor er meer ruimte komt voor de bomen en er extra water en zuurstof
via de bestrating bij de wortels kan komen.
Hierdoor is het niet nodig om bomen weg te halen.

Voorgeschiedenis
Een aantal omwonenden meldde in 2017 last te hebben van de schaduwwerking van de bomen. De gemeente
Tilburg was van plan om in 2017 de bomen in de noordelijke rij te dunnen.
Tijdens een informatieavond voor omwonenden bleek dat een groep omwonenden
deze plannen omarmden en dat een andere groep omwonenden het juist niet eens was met de dunningsplannen.

Om tot een goed en gedragen besluit te komen over hoe de laanstructuur van de Beukendreef duurzaam in
stand gehouden kan worden, is met bureau P2 een traject gestart. Hierbij waren omwonenden, de dorpsraad
en de gemeente Tilburg betrokken. Na een aantal gezamenlijke sessies was de conclusie dat een gedragen
aanpak niet mogelijk is, omdat de belangen te ver uiteen liggen. De gemeente heeft toen besloten zelf het
voortouw voor een verder traject te nemen en aan Cobra adviseurs gevraagd om de eerder door hen
uitgevoerde onderzoeken naar de beuken te actualiseren en waar nodig aanvullende onderzoeken uit te
voeren. Dit heeft geleid tot een advies met meerdere scenario’s dat is te vinden op www.tilburg.nl (zoekterm:
Beukendreef). Op deze site vindt u naast het advies van Cobra ook alle andere relevante informatie.

Behoud van de laanstructuur

Bij de afweging over het te kiezen scenario heeft het college de argumenten voor het algemeen belang
(behoud laanstructuur) als zwaarwegender beoordeeld dan die voor het individueel belang (oplossen overlast
schaduwwerking).

De bomen in de Beukendreef hebben volgens het gemeentelijk bomenbeleid een zogeheten ‘ecowaarde’,
omdat de Beukendreef onderdeel is van een historische laanstructuur en opgenomen is als ecologische
structuur op de kaart Stadsnatuur 2040. Dat houdt in dat de bomen een belangrijke rol spelen voor de
stadsecologie en voor de cultuurhistorische waarde als historische verbindingsroute. Ze maken onderdeel uit
van de ecologische verbindingszones of van de ecologische structuren zoals deze op de kaart stadsnatuur 2040
staan. Deze bomen krijgen alle kans om uit te groeien tot duurzame en voor ecologie waardevolle bomen en
behoud staat voorop. Bomen met een ecowaarde mogen niet zomaar verwijderd worden tenzij:

– een zeer zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang zwaarder weegt dan duurzaam behoud van
de houtopstand of;
– er sprake is van dunning of;

Brief A4 gemeente Tilburg RGB
– er naar het oordeel van een boomdeskundige sprake is van noodzakelijke maatregelen tot behoud van
de houtopstand die niet vallen onder regulier periodiek onderhoud.

Scenario keuze

Het college kiest daarom voor het scenario waarmee deze belangrijke laanstructuur het best behouden kan
blijven. Dit is scenario A uit het rapport van Cobra Adviseurs. Dit scenario houdt in dat er geen sprake is van het
dunnen van bomen.

Uit het onderzoek blijkt wel dat het bij dit scenario nodig is om de groeiplaatsen van de beuken te verbeteren
door te zorgen voor meer groeiruimte voor de boomwortels. Zo krijgen de bomen ondergronds meer ruimte.
Hiermee kan bovendien tegemoet worden gekomen aan de wens van bewoners om de rijbaan van de
Beukendreef qua inrichting aan te passen naar een 30 km/uur uitstraling. Dit leidt tot een smallere rijbaan met
klinkers in plaats van asfalt, waardoor er fysiek meer ruimte komt voor de bomen en er extra water en zuurstof
via de bestrating bij de wortels kan komen.

Planning

Het budget voor uitvoering van het bovengenoemde scenario is niet direct beschikbaar. De benodigde
investering kan pas in 2024 worden vrijgemaakt. Om de periode tot 2024 te overbruggen, is het noodzakelijk
om de bomen te onderhouden en maatregelen te nemen, zoals bemesten en snoeien. Deze maatregelen
worden in 2019 uitgevoerd.

Hoe staat het nu met de aanleg van de Koningsoordlaan

Wij vroegen ons af hoe het nu staat met de aanleg van de Koningsoordlaan
en zijn eens gaan kijken

1)
er is om 27 februari een omgevingenvergunning aangevragen
voor de aanleg van een wegovergang fietstunnel Rauwbrakenweg
de gemeente neemt hier eerst een besluit hierover
waarna er bezwaar of zienswijze kunnen worden ingediend.
1

2) bij de oude gemeentewerf naast de fietstunnel
zijn momenteel de meeste bomen gekapt die nodig zijn
en moet nog wel een opslagbak uit de grond verwijderd worden.
2

3

3)
het pand aan de Kraan 39 is inmiddels door de bewoners verlaten
en zal op termijn ontmanteld worden voor aanleg van de weg.
4

4) het voormalige volkstuinen complex is geheel weg
en de eerste paaltjes voor aanleg van de weg staan inmiddels in de grond.
5

op de anderen locaties van de aanleg van weg hebben wij nog niks gezien

stand van zaken bomen beukendreef

Via onderstaande brief kregen wij de stand van zaken door i.v.m bomen Beukendreef. (red)
De bomenlaan aan de Beukendreef vormt een belangrijke laanstructuur voor Berkel-Enschot.
De gemeente Tilburg wil deze laanstructuur duurzaam in stand houden en de bomen voldoende ruimte geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. Een aantal omwonenden heeft gemeld overlast te hebben van de bomen.

Cobra adviseurs heeft in de afgelopen periode aanvullend groeiplaatsonderzoek uitgevoerd.
Op basis hiervan hebben zij een aantal opties uitgewerkt over hoe de bomen en de laanstructuur in de Beukendreef het beste duurzaam behouden kunnen worden.

Uitkomst rapport

Uit het rapport blijkt dat er meerdere mogelijkheden zijn om de bomen en de laanstructuur te behouden. Het rapport wordt de komende periode besproken met zowel de Stichting Stadsbomen
als de Dorpsraad Berkel-Enschot.
Daaruit komt een advies dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
Het college neemt hierover naar verwachting in februari dan een besluit. Zodra dit bekend is,
ontvangt u een nieuwe bewonersbrief.

Het volledige rapport van Cobra is te bekijken op www.tilburg.nl/beukendreef.
Hier staat ook alle andere informatie rondom dit project.

Samenvatting

Cobra boomadviseurs heeft een onderzoek uitgevoerd. Het gaat over 140 bomen en hun groeiplaats aan de
Beukendreef in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg. De aanleiding voor het onderzoek is de vraag naar een
duurzame ontwikkeling van de Beukendreef. Met het rapport wordt de huidige conditie van de laan
aangetoond en is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de laan duurzaam te behouden.

Kwaliteit en toekomstverwachting bomen

De bomen zijn over het algemeen in goede conditie. Er zijn 110 bomen met een goede, 26 bomen met een
voldoende en vier bomen met een matige conditie. 109 bomen hebben een toekomstverwachting van meer
dan vijftien jaar. Dertig bomen hebben een toekomstverwachting van tien tot vijftien jaar en bij één boom is
nader onderzoek nodig.

Kwaliteit groeiplaats

De groeiplaats is intensief doorworteld en is ontoereikend voor bomen van deze omvang. De bomen zijn
duidelijk op zoek naar nieuwe groeiruimte. De bomen vormen in hun zoektocht dikke wortels onder trottoirs
en veroorzaken opdruk. Gezien de leeftijd en de intensieve beworteling moet het doorwortelbaar volume
worden vergroot.

Kwaliteit bodem

De bodem in de Beukendreef is verarmd. De pH-waarde is laag, waardoor het schadelijke aluminium vrijkomt.
De concentraties van de essentiële mineralen calcium, magnesium en kalium zijn laag. Verder is het organische
stofgehalte te laag waardoor vocht minder goed vastgehouden kan worden en gemakkelijk structuurbederf van
de bodem optreedt.

Advies onderhoud

Bij 38 bomen zijn maatregelen nodig vanwege boomveiligheid of vanwege achterstallig onderhoud.

Advies groeiplaatsverbetering

Om de bomen duurzaam te kunnen behouden moeten de groeiplaatsen worden verbeterd. Het advies is
opgesplitst in algemene maatregelen welke sowieso nodig zijn en in specifieke maatregelen waarin een keuze
gemaakt moet worden uit 3 scenario’s.

Algemeen

Om het tekort aan mineralen aan te vullen moeten humuscompost en meststoffen worden toegevoegd aan de
bodem. Om effect te hebben moet deze maatregel 2 à 3 jaarlijks worden herhaald.

Scenario A. Uitbreiding van de groeiplaatsen onder de gehele weg

In dit scenario wordt de groeiplaats van de beuken uitgebreid onder de rijbaan. De rijbaan en de grond moet
tot een diepte van 1 m worden verwijderd en aangevuld met bijvoorbeeld bomengranulaat. Vooral de
middelste rij en de zuidelijke rij bomen zal profijt hebben van deze groeiplaatsuitbreiding. Voor de zuidelijke rij
is dit de enige manier om de groeiplaats op een duurzame manier te verbeteren waarbij de beuken voor een
lange periode in goede conditie behouden kunnen blijven. De te verwachten periode met goede groei is met
dit scenario ongeveer 30 jaar per boom.

Scenario B. Kappen van één op de drie bomen aan de noordzijde

In dit scenario wordt een derde van de bomen in de twee noordelijke rijen verwijderd waardoor een patroon
ontstaat waarbij twee aangrenzende bomen om en om blijven staan. Op de plek van de verwijderde boom

Brief A4 gemeente Tilburg RGB
wordt grond uitgewisseld met teelaarde. De te verwachten periode met goede groei voor de noordelijke rijen is
met dit scenario ongeveer 25 tot 30 jaar. Voor de zuidelijke rij verandert er niets en blijft de te verwachten
periode met goede groei nul jaar. De achteruitgang van deze rij kan wel worden uitgesteld door een aantal
terugkerende maatregelen (zie scenario C).

Scenario C. Uitstellen grootschalige maatregelen

Als de uitvoering van Scenario A en B wordt uitgesteld, dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Deze zijn
gericht op het op peil houden van de conditie van de bomen tot een duurzame oplossing mogelijk is. De
groeiplaats kan in dit scenario niet worden uitgebreid. De maatregelen zijn dan ook gebaseerd op de
verbetering van de huidige groeiplaats en bodem en bestaan uit monitoren, toepassen gronduitwisseling en
bemesten. De maatregelen moeten iedere drie jaar worden herhaald. voorafgegaan door bodemanalyses. De
periode van goede groei wordt niet structureel verlengd, op de lange termijn zal dit scenario dan ook geen
oplossing bieden.

Bron :bewonersbrief gemeente Tilburg

vanaf 5 November veel hinder in Enschot door werkzaamheden

Vanaf Maandag 5 November  tot  21 December
is de kruising t;Zwaantje , Enschotsebaan en Kerkstraat afgesloten

20181031_140042
Wegens aanleg van de sternet fietsroute  route wordt de weg
hier opnieuw verhard.en aangepast.
Ook de kruising de Kraan /Enschotsebaan  is afgesloten.
20181031_140346

Omdat er gelijktijdig ook aan de Pieter de hooglaan t/m de bushalte  Zwaantje wordt gewerkt
zijn de winkels aan de Kerkstraat  alleen bereikbaar via de Puccinilaan en Bosschenweg
verder verwachten wij dan veel verkeer via de smalle wegen rond
de Madeliefstraat en Klaproosstraat zal gaan rijden.

20181031_140346

de laatste 2 fase’s worden gelijktijdig uitgevoerd om voor 1 Januari 2019 klaar te zijn.

Zand van werkzaamheden en droog weer zetten geldautomaat Rabobank buitenwerking

Al enige tijd is de geldautomaat van de Rabobank aan de Eikenboschweg
regelmatig buitenwerking en nu zelfs helemaal buiten gebruik,

Een woordvoersterster van de Rabobank Laat ons weten,
dat de geldautomaat last heeft van de stof/zand die omhoog komt,
bij de werkzaamheden aan de weg en het aanhoudende droge weer,
waardoor er zand in de geldautomaat komt en deze op storing slaat.

Daarom is besloten de automaat tijdelijk buiten gebruik testellen,
de geldautomaat van de ABN bank verder op heeft hier geen last van ,
omdat hij verder op het terrein staat en onder de overkapping.

20180728_142743

 

Zo zag uw de Eikenboschweg nog nooit

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de renovatie van de Eikenboschweg.
Hier worden o.a nieuwe nuts voorzieningen aangelegd
een apart fietspad aan de kant van het Winkelcentrum
en een rotonde bij de ingang naar de Kapitellenlaan

1

2

3

Project Koningsoord overgedragen aan nieuwe wethouder

JL Vrijdag is de Officiële start van Project Koningsoord geweest.
In dit gedeelte wordt nu gestart met de bouw van het nieuwe winkelcentrum en woningen.

tevens droeg wethouder Mario Jacobs,
die de afgelopen 4 Jaar samen met zijn team heeft gezorgd dat dit project van de grond kwam.
het over aan dorpswethouder Erik de Ridder die Project Kooningsoord verder zal gaan begeleiden.