Gaslek bij werkzaamheden Enexis bij kruising Beukendreef

Kort in de middag is er een gaslek in een lage druk leiding geweest tijdens werkzaamheden
van enexis op de Eikenboschweg net voor de kruising met de Beukendreef
1_resize

Op last van de brandweer is de weg tijdelijk afgesloten
en wordt verkeer over de door steek gestuurt
3_resize

nadat de politie de afzetting had overgenomen , kon de brandweer terug naar de kazerne
2_resize

Reactie gemeente naar aanleiding vragen sluiting overweg Raadhuisstraat

Noot van de Redactie : om enige misverstand tevoorkomen hebben we de brief van de gemeente letterlijk overgenomen, met uitzondering van de de gegevens van de projectleider ,die wel in de brief voor de omwonenden staat

In reactie op de afsluiting van de spoorwegovergang in de Raadhuisstraat voor autoverkeer heeft een aantal bewoners de dorpsraad Berkel-Enschot benaderd.
De dorpsraad heeft vervolgens wethouder Mario Jacobs benaderd om deze zorgen te bespreken.
Daarnaast heeft de dorpsraad nadrukkelijk gevraagd naar de mogelijkheden om de afsluiting terug te draaien of uit te stellen.
Dit is echter niet mogelijk is, omdat de veiligheid in het geding is.

Ook heeft de dorpsraad ons er op gewezen dat de bewonersbrief over de afsluiting niet in het buitengebied is bezorgd.
Bij een controle is gebleken dat dit inderdaad het geval is. Onze excuses hiervoor.

Tot slot heeft de dorpsraad de gemeente gevraagd om het besluit beter uit te leggen.
Deze uitleg vindt u in deze brief.

Wanneer is het besluit om de overweg af te sluiten genomen?
Dit besluit is genomen in 2010 bij de vaststelling van het bestemmingsplan Hoge Hoek. In dat bestemmingsplan is de Koningsoordlaan zo dicht mogelijk langs de spoorlijn gepland.
Omdat de Koningsoordlaan niet op de vereiste minimale afstand ligt van 24 meter van de spoorlijn,
was direct duidelijk dat de overweg na openstelling afgesloten zou moeten worden.
Daarom is dit opgenomen bij besluitvorming over het bestemmingsplan.
Om een weg af te kunnen sluiten, moet de gemeente vervolgens een verkeersbesluit nemen.
Dit is onlangs gedaan.

Waarom moet de overweg op dit moment worden afgesloten?
Met het oog op het leefklimaat voor bewoners heeft de gemeente aan ProRail toestemming gevraagd om de
Koningsoordlaan vooruitlopend op de aanpassing van de spoorwegovergang, toch open te mogen stellen.

ProRail ging daarmee akkoord, onder de voorwaarde dat:
1) de gemeente een bord “verplichte rijrichting rechtdoor” zou plaatsen om te voorkomen dat verkeer vanuit het buitengebied linksaf de Koningsoordlaan in zou rijden.
Als links afslaande auto’s moeten wachten op recht doorgaand verkeer,
bestaat namelijk het risico dat er auto’s stil komen te staan op de spoorlijn.

2) er geen gevaarlijke situaties zouden ontstaan.
Vanuit de buurt heeft de gemeente de opmerking gekregen dat er nooit een bord “Linksaf verboden” is
geplaatst. Reden hiervoor is dat dit sinds enkele jaren geen officieel verkeersbord meer is en dus niet door de gemeente geplaatst mag worden.
Op 10 december heeft een trein een noodstop moeten maken omdat er een auto op de spoorbaan stond.
Daarnaast werd de verplichte rijrichting massaal genegeerd en het bord dat de gemeente had geplaatst,
is vier keer gestolen

Waarom sluit de gemeente de Koningsoordlaan niet af?
De gemeente heeft de spoorwegovergang niet direct afgesloten omdat de decembermaand voor enkele
ondernemers in het buitengebied een belangrijke maand is. Als noodoplossing is besloten de Koningsoordlaan Tijdelijk af te sluiten.
De ontwikkelaar van Kloostercomplex Koningsoord heeft een bouwweg aangelegd vanaf de achterkant van het
kloostercomplex naar de Raadhuisstraat bij de overweg.
Met ProRail is afgesproken dat vrachtverkeer via de Koningsoordlaan rijdt en niet over de spoorwegovergang of door het dorp.
Door een deel van de Koningsoordlaan af te sluiten, bestaat de kans dat het vrachtverkeer toch over de overweg gaat rijden.
Dit kan weer leiden tot een opstopping op het spoor. De enige andere route voor het bouwverkeer is via de
Molenstraat, Sint Willibrordstraat en Raadhuisstraat. De gemeente vindt dat ongewenst.
Wat zijn de gevolgen van de afsluiting?

In een aantal straten in het buitengebied (De Hemeltjens, ’t Hoekske) neemt het autoverkeer naar verwachting af.

In en aantal andere straten (Udenhoutsweg, Waalwijkseweg en het stukje Heuvelstraat daartussen) neemt
het autoverkeer toe. De gemeente verwacht niet dat dat tot gevaarlijke situaties leidt.
De ervaring leert dat het verkeer een gewenningsperiode van ongeveer drie maanden nodig heeft voordat de situatie weer stabiel is.
Daarna gaat de gemeente verkeerstellingen uitvoeren om het effect van de afsluiting te beoordelen.
Tot die tijd komt er regelmatig een medewerker van de gemeente de situatie ter plaatse bekijken.
Hierbij is speciale aandacht voor de veiligheid van fietsers.
Als u toch een gevaarlijke situatie ziet, kunt u dit melden bij de projectleider.
Zijn gegevens staan aan het eind van deze brief.

Is het buitengebied nog voldoende bereikbaar voor hulpdiensten?
Omdat de overwegen in De Kraan en Molenstraat nog open zijn,
zijn er geen noemenswaardige effecten in de aanrijtijden voor hulpdiensten.
U kunt deze tijden zelf eenvoudig controleren via Google Maps of een navigatiesysteem.

Waarom wordt de overweg afgesloten, terwijl de Koningsoordlaan tussen de Raadhuisstraat en deRauwbrakenweg er nog niet ligt?
De dorpsraad heeft aangegeven dat in het verleden de verwachting is gewekt dat de hele Koningsoordlaan zou worden aangelegd voordat er in de ‘Overhoeken’ gebouwd zou worden.

De gemeente kan niet meer achterhalen of en waar die verwachting is gewekt.
Feit is dat de Koningsoordlaan in delen wordt aangelegd door de ontwikkelaar in het betreffend gebied (Enschotsebaan, Koningsoord en de Hoge Hoek).
Door vertraging in de realisatie van Koningsoord is ook de aanleg van dat stuk Koningsoordlaan vertraagd.

Wanneer ligt de Koningsoordlaan tussen de Raadhuisstraat en de Rauwbrakenweg er?
Met Heijmans Projectontwikkeling is de afspraak gemaakt dat dit stuk Koningsoordlaan gereed moet zijn op het moment dat het nieuwe winkelcentrum klaar is.
Heijmans moet het winkelcentrum in de eerste fase van de ontwikkeling bouwen.
Deze afspraak is vorig jaar op hoofdlijnen gemaakt en wordt nog verder uitgewerkt en vastgelegd.
Een datum kan de gemeente op dit moment dan ook nog niet noemen.

Wat betekent dit voor de beoogde afsluiting van de spoorwegovergang De Kraan?
Het uitgangspunt voor De Kraan is dat de overweg niet voor 2020 wordt afgesloten.
De gemeente verwacht dat deze afweging voor het eerst gemaakt moet worden bij het opstellen van het bestemmingsplan voor Koningsoord.

Wat is de status van het plan van ProRail?
In 2005 heeft ProRail de gemeente benaderd met een voorstel om alle gelijkvloerse kruisingen tussen spoor- en wegverkeer op te heffen om de veiligheid op het spoor te verbeteren.
Omdat er ook nog andere belangen spelen, heeft de gemeente ProRail gevraagd in overleg met belanghebbenden een alternatief plan uit te
werken. D
it voorzag in:
– Het afsluiten van de overweg Rauwbrakenweg voor alle verkeer en het aanleggen van een fietstunnel;
– Overwegen De Kraan en Raadhuisstraat: één overgang dicht, één gelijkvloers voor fietsverkeer;
– Overwegen Molenstraat en Brem: afsluiten en daarvoor in de plaats een tunnel.
Na het presenteren van het plan heeft ProRail de gemeente gemeld geen budget meer beschikbaar te stellen
voor de aanleg van een tunnel bij de Molenstraat / Brem.
Het plan is destijds opgenomen in de Structuurvisie Noordoost en was daarom uitgangspunt bij de concrete
uitwerking van de planontwikkelingen Hoge Hoek.
Vanuit de verkeersveiligheid bezien is er op dit moment geen noodzaak om een tunnel te bouwen die de overwegen Molenstraat en Brem vervangt.

Hoe verhoudt de afsluiting zich tot de plannen voor de Oostkamer?
De verwachting is dat het plan Oostkamer leidt tot een beperkte toename van het autoverkeer in het buitengebied.
Daar staat tegenover dat het autoverkeer door het buitengebied al jaren daalt.
De gemeente verwacht dat dit onder andere door de afsluiting van de overweg in de Raadhuisstraat nog verder daalt.
Er komt een nieuwe aansluiting op de Schepersvenweg, waardoor bewoners van het buitengebied een betere
aansluiting op de Burgemeester Bechtweg krijgen.

Wat is het beleid van de gemeente voor wegen in het buitengebied?
Streven van de gemeente is om:
– doorgaand autoverkeer buiten de hoofdwegen te verminderen;
– de bereikbaarheid voor bewoners, hulpdiensten en agrarisch verkeer op peil te houden.
Dit doet de gemeente door de doorstroming op hoofdwegen te verbeteren en andere wegen in te richten als
60 km-straat.
De verkeerstellingen die de gemeente regelmatig laat uitvoeren,
geven het beeld dat dit steeds beter lukt.
Vanwege het karakter van de wegen (vrij smal, zonder apart voet- en fietspad) en het gemengde gebruik, zal de situatie nooit voor iedereen ideaal zijn.

Meer informatie
zie noot van de redactie bovenaan dit bericht