Hoe staat het nu met de Koningsoordenlaan deel 2

Er is nu ook langs het spoor tussen de Rauwbrakenweg en de Kraan begonnen
de aanleg van de Koningsoordenlaan.
1
Hier voor zijn hekken geplaats en is de barier weg gehaald
zodat werk verkeer via de Koningsoordenlaan moet rijden.

nadat de sloot gedempt is zal er worden begonnen met de aanleg
tot aan het fietsviaduct.
2

College Tilburg besluit dat de bomen aan de Beukendreef blijven staan

Note “Redactie:dit bericht komt net binnen wij plaatsen hem Leetrelijk ons gemeld.

De bomenlaan aan de Beukendreef vormt een belangrijke laanstructuur voor Berkel-Enschot.
De gemeente Tilburg wil deze laanstructuur graag duurzaam in stand houden
en de bomen voldoende ruimte geven om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente besloten om de rijbaan qua inrichting aan te passen naar een 30 km/uur uitstraling.
Dit leidt tot een smallere rijbaan met klinkers in plaats van asfalt,
waardoor er meer ruimte komt voor de bomen en er extra water en zuurstof
via de bestrating bij de wortels kan komen.
Hierdoor is het niet nodig om bomen weg te halen.

Voorgeschiedenis
Een aantal omwonenden meldde in 2017 last te hebben van de schaduwwerking van de bomen. De gemeente
Tilburg was van plan om in 2017 de bomen in de noordelijke rij te dunnen.
Tijdens een informatieavond voor omwonenden bleek dat een groep omwonenden
deze plannen omarmden en dat een andere groep omwonenden het juist niet eens was met de dunningsplannen.

Om tot een goed en gedragen besluit te komen over hoe de laanstructuur van de Beukendreef duurzaam in
stand gehouden kan worden, is met bureau P2 een traject gestart. Hierbij waren omwonenden, de dorpsraad
en de gemeente Tilburg betrokken. Na een aantal gezamenlijke sessies was de conclusie dat een gedragen
aanpak niet mogelijk is, omdat de belangen te ver uiteen liggen. De gemeente heeft toen besloten zelf het
voortouw voor een verder traject te nemen en aan Cobra adviseurs gevraagd om de eerder door hen
uitgevoerde onderzoeken naar de beuken te actualiseren en waar nodig aanvullende onderzoeken uit te
voeren. Dit heeft geleid tot een advies met meerdere scenario’s dat is te vinden op www.tilburg.nl (zoekterm:
Beukendreef). Op deze site vindt u naast het advies van Cobra ook alle andere relevante informatie.

Behoud van de laanstructuur

Bij de afweging over het te kiezen scenario heeft het college de argumenten voor het algemeen belang
(behoud laanstructuur) als zwaarwegender beoordeeld dan die voor het individueel belang (oplossen overlast
schaduwwerking).

De bomen in de Beukendreef hebben volgens het gemeentelijk bomenbeleid een zogeheten ‘ecowaarde’,
omdat de Beukendreef onderdeel is van een historische laanstructuur en opgenomen is als ecologische
structuur op de kaart Stadsnatuur 2040. Dat houdt in dat de bomen een belangrijke rol spelen voor de
stadsecologie en voor de cultuurhistorische waarde als historische verbindingsroute. Ze maken onderdeel uit
van de ecologische verbindingszones of van de ecologische structuren zoals deze op de kaart stadsnatuur 2040
staan. Deze bomen krijgen alle kans om uit te groeien tot duurzame en voor ecologie waardevolle bomen en
behoud staat voorop. Bomen met een ecowaarde mogen niet zomaar verwijderd worden tenzij:

– een zeer zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang zwaarder weegt dan duurzaam behoud van
de houtopstand of;
– er sprake is van dunning of;

Brief A4 gemeente Tilburg RGB
– er naar het oordeel van een boomdeskundige sprake is van noodzakelijke maatregelen tot behoud van
de houtopstand die niet vallen onder regulier periodiek onderhoud.

Scenario keuze

Het college kiest daarom voor het scenario waarmee deze belangrijke laanstructuur het best behouden kan
blijven. Dit is scenario A uit het rapport van Cobra Adviseurs. Dit scenario houdt in dat er geen sprake is van het
dunnen van bomen.

Uit het onderzoek blijkt wel dat het bij dit scenario nodig is om de groeiplaatsen van de beuken te verbeteren
door te zorgen voor meer groeiruimte voor de boomwortels. Zo krijgen de bomen ondergronds meer ruimte.
Hiermee kan bovendien tegemoet worden gekomen aan de wens van bewoners om de rijbaan van de
Beukendreef qua inrichting aan te passen naar een 30 km/uur uitstraling. Dit leidt tot een smallere rijbaan met
klinkers in plaats van asfalt, waardoor er fysiek meer ruimte komt voor de bomen en er extra water en zuurstof
via de bestrating bij de wortels kan komen.

Planning

Het budget voor uitvoering van het bovengenoemde scenario is niet direct beschikbaar. De benodigde
investering kan pas in 2024 worden vrijgemaakt. Om de periode tot 2024 te overbruggen, is het noodzakelijk
om de bomen te onderhouden en maatregelen te nemen, zoals bemesten en snoeien. Deze maatregelen
worden in 2019 uitgevoerd.

Hoe staat het nu met de aanleg van de Koningsoordlaan

Wij vroegen ons af hoe het nu staat met de aanleg van de Koningsoordlaan
en zijn eens gaan kijken

1)
er is om 27 februari een omgevingenvergunning aangevragen
voor de aanleg van een wegovergang fietstunnel Rauwbrakenweg
de gemeente neemt hier eerst een besluit hierover
waarna er bezwaar of zienswijze kunnen worden ingediend.
1

2) bij de oude gemeentewerf naast de fietstunnel
zijn momenteel de meeste bomen gekapt die nodig zijn
en moet nog wel een opslagbak uit de grond verwijderd worden.
2

3

3)
het pand aan de Kraan 39 is inmiddels door de bewoners verlaten
en zal op termijn ontmanteld worden voor aanleg van de weg.
4

4) het voormalige volkstuinen complex is geheel weg
en de eerste paaltjes voor aanleg van de weg staan inmiddels in de grond.
5

op de anderen locaties van de aanleg van weg hebben wij nog niks gezien