Koningsoordlaan compleet

Met het aansluiten van een overdoorgang over de Fietstunnel.
Is de koningsoordenlaan nu compleet.

Er wordt vanaf morgen begonnen ,met het afwerken van de weg .
Zodat deze voor het einde van het Jaar in gebruik kan wordem genomen.

Kapittellaan wordt Brevierstraat


de Kapitellenlaan die loopt van de  Eikenboschweg  naar de Pandgang
wordt op korte termijn veranderd naar Brevierstraat

Reden is de bouw van woningen aan de deze weg
die op korte termijn zal beginnen.


Overweg de kraan dicht i.v.m. aanleg Koningsoorlaan

De overweg aan de kraan is van 7 Oktober 6.00
t/m 11 Oktober 16.00 gesloten.
In deze week wordt er een aansluiting gemaakt van de kraan en de spoorlijn met de Koningsoordenlaan die het kruist.

verkeer richting Udenhout kan via de Raadhuisstraat en de Molenstraat.

Informatieavond verplaatsing gilde ST.Hubertus 7 Oktober

Gilde St.Hubertus gaat verhuizen.
Het gildeterrein ligt nu nog in het woonplan nieuwe waranda.
door bouw gaat het gildeterrein verhuizen naar het riddershofpad.

Op de nieuwe locatie van ca 4.000m2 komt een nieuw te bouwen
kantine met terras, en een gilde terein met daarop schutsbomen,
boogschietfaciliteiten ,jeu de boules (deels overdekt) en een vendelterrein.

Onderdeel van de nieuwe locatie is een groenzone (landschappelijke inpassing) van circa 3.000 m2

Gilde st hubertus


Om dit mogelijk temaken gaat Ruimte voor ruimte cv  een aanvraag indienen voor wijziging bestemmingsplan.
hier voor is een inloop avond voor belangstelenden
op Maandag 7 Oktober tussen 19.00 en 21.00
dit is op de huidige locatie aan de Kraan 53
.
vertegenwoordigers van ruimte voor ruimte , de provincie , de gemeente
en het gilze ST.Hubertusgeven in een toelichting op de plannen.

Koningsoordlaan fase 2 schiet al aardig op

 De aanleg van de Koningsoorlaan schiet al aardig op.
zowel bij de Rauwbrakenweg als bij de kraan
wordt hard gewerk aan het aanleggen van de weg.

Koningsoorlaan wordt vanaf industrieterrein Enschot verlengd
De Rauwbrakenweg wordt bij het spoor een fietspad richting Industrieterein
De Rauwbrakenweg wordt op het einde van de weg een Fietspad richting Industrieterein
Koningsoordlaan al bijna klaar tot fietstunnel
Landhoofden voor over doorgang in aanleg
Landhoofden in aanleg
Weg richting Winkelcentrum, incl afslag naar spoorovergang de Kraan

Aanleg Koningsoorlaan Fase 2

Vanaf vorige week is er gestart met fase 2 van de Koningsoordlaan
deze loop vanaf de nieuwe rotonde bij het nieuwe winkelcentrum naar de kraan
<1

en vanaf de kraan t/m de fietstunnel
2

Vanaf de Rauwbrakenweg wordt ook gewerkt tot aan de fietstunnel
voor de aansluiting van die kant
4

De bouw van een wegovergang over de fietstunnel is al goed gekeurd
en zal in het najaar beginnen.
3

spoorwegovergang de Kraan en Raadhuisstraat deel…..

Momenteel ligt er een voorbereiding besluit te inzage voor de sluiting voor gemotoriseerd verkeer voor de overgang Raadhuisstraat, en voor de verandering van de
spoorweg overgang de Kraan,
Met het instellen van een Bestemmingsverkeer zone rond de kraan het t’Hoekske.

Deze gaat als volgt lopen,
voor spoorweg overgang de kraan komen borden me verboden voor gemotoriseerd verkeer
met uitzondering van bestemmingsverkeer
spoor1

In dekraan komen ter hoogte van de Nieuwe waranda komen borden met
verboden voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer
spoor2

Op de Hemeltjes kruising met de t’Hoekske komen borden met
verboden voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer
spoor3

Op het t’hoekske ter hoogte van de afslag naar t’Hoekske 11 en 13
komen borden met
verboden voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer
spoor4

Dit gaat in zodra de aanleg van de Koningsoordenlaan voltooid is
waarschijnlijk aan het einde van dit jaar.

Het gaat hard aan het Vesperplein

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het vesperplein
alle containers zijn inmiddels verwijderd van het plein
en ook de steigers zijn voor de huizen weg gehaald
vesper
20190708_120813

Hoe staat het nu met de Koningsoordenlaan deel 2

Er is nu ook langs het spoor tussen de Rauwbrakenweg en de Kraan begonnen
de aanleg van de Koningsoordenlaan.
1
Hier voor zijn hekken geplaats en is de barier weg gehaald
zodat werk verkeer via de Koningsoordenlaan moet rijden.

nadat de sloot gedempt is zal er worden begonnen met de aanleg
tot aan het fietsviaduct.
2

College Tilburg besluit dat de bomen aan de Beukendreef blijven staan

Note “Redactie:dit bericht komt net binnen wij plaatsen hem Leetrelijk ons gemeld.

De bomenlaan aan de Beukendreef vormt een belangrijke laanstructuur voor Berkel-Enschot.
De gemeente Tilburg wil deze laanstructuur graag duurzaam in stand houden
en de bomen voldoende ruimte geven om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente besloten om de rijbaan qua inrichting aan te passen naar een 30 km/uur uitstraling.
Dit leidt tot een smallere rijbaan met klinkers in plaats van asfalt,
waardoor er meer ruimte komt voor de bomen en er extra water en zuurstof
via de bestrating bij de wortels kan komen.
Hierdoor is het niet nodig om bomen weg te halen.

Voorgeschiedenis
Een aantal omwonenden meldde in 2017 last te hebben van de schaduwwerking van de bomen. De gemeente
Tilburg was van plan om in 2017 de bomen in de noordelijke rij te dunnen.
Tijdens een informatieavond voor omwonenden bleek dat een groep omwonenden
deze plannen omarmden en dat een andere groep omwonenden het juist niet eens was met de dunningsplannen.

Om tot een goed en gedragen besluit te komen over hoe de laanstructuur van de Beukendreef duurzaam in
stand gehouden kan worden, is met bureau P2 een traject gestart. Hierbij waren omwonenden, de dorpsraad
en de gemeente Tilburg betrokken. Na een aantal gezamenlijke sessies was de conclusie dat een gedragen
aanpak niet mogelijk is, omdat de belangen te ver uiteen liggen. De gemeente heeft toen besloten zelf het
voortouw voor een verder traject te nemen en aan Cobra adviseurs gevraagd om de eerder door hen
uitgevoerde onderzoeken naar de beuken te actualiseren en waar nodig aanvullende onderzoeken uit te
voeren. Dit heeft geleid tot een advies met meerdere scenario’s dat is te vinden op www.tilburg.nl (zoekterm:
Beukendreef). Op deze site vindt u naast het advies van Cobra ook alle andere relevante informatie.

Behoud van de laanstructuur

Bij de afweging over het te kiezen scenario heeft het college de argumenten voor het algemeen belang
(behoud laanstructuur) als zwaarwegender beoordeeld dan die voor het individueel belang (oplossen overlast
schaduwwerking).

De bomen in de Beukendreef hebben volgens het gemeentelijk bomenbeleid een zogeheten ‘ecowaarde’,
omdat de Beukendreef onderdeel is van een historische laanstructuur en opgenomen is als ecologische
structuur op de kaart Stadsnatuur 2040. Dat houdt in dat de bomen een belangrijke rol spelen voor de
stadsecologie en voor de cultuurhistorische waarde als historische verbindingsroute. Ze maken onderdeel uit
van de ecologische verbindingszones of van de ecologische structuren zoals deze op de kaart stadsnatuur 2040
staan. Deze bomen krijgen alle kans om uit te groeien tot duurzame en voor ecologie waardevolle bomen en
behoud staat voorop. Bomen met een ecowaarde mogen niet zomaar verwijderd worden tenzij:

– een zeer zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang zwaarder weegt dan duurzaam behoud van
de houtopstand of;
– er sprake is van dunning of;

Brief A4 gemeente Tilburg RGB
– er naar het oordeel van een boomdeskundige sprake is van noodzakelijke maatregelen tot behoud van
de houtopstand die niet vallen onder regulier periodiek onderhoud.

Scenario keuze

Het college kiest daarom voor het scenario waarmee deze belangrijke laanstructuur het best behouden kan
blijven. Dit is scenario A uit het rapport van Cobra Adviseurs. Dit scenario houdt in dat er geen sprake is van het
dunnen van bomen.

Uit het onderzoek blijkt wel dat het bij dit scenario nodig is om de groeiplaatsen van de beuken te verbeteren
door te zorgen voor meer groeiruimte voor de boomwortels. Zo krijgen de bomen ondergronds meer ruimte.
Hiermee kan bovendien tegemoet worden gekomen aan de wens van bewoners om de rijbaan van de
Beukendreef qua inrichting aan te passen naar een 30 km/uur uitstraling. Dit leidt tot een smallere rijbaan met
klinkers in plaats van asfalt, waardoor er fysiek meer ruimte komt voor de bomen en er extra water en zuurstof
via de bestrating bij de wortels kan komen.

Planning

Het budget voor uitvoering van het bovengenoemde scenario is niet direct beschikbaar. De benodigde
investering kan pas in 2024 worden vrijgemaakt. Om de periode tot 2024 te overbruggen, is het noodzakelijk
om de bomen te onderhouden en maatregelen te nemen, zoals bemesten en snoeien. Deze maatregelen
worden in 2019 uitgevoerd.