Hoe staat het nu met de aanleg van de Koningsoordlaan

Wij vroegen ons af hoe het nu staat met de aanleg van de Koningsoordlaan
en zijn eens gaan kijken

1)
er is om 27 februari een omgevingenvergunning aangevragen
voor de aanleg van een wegovergang fietstunnel Rauwbrakenweg
de gemeente neemt hier eerst een besluit hierover
waarna er bezwaar of zienswijze kunnen worden ingediend.
1

2) bij de oude gemeentewerf naast de fietstunnel
zijn momenteel de meeste bomen gekapt die nodig zijn
en moet nog wel een opslagbak uit de grond verwijderd worden.
2

3

3)
het pand aan de Kraan 39 is inmiddels door de bewoners verlaten
en zal op termijn ontmanteld worden voor aanleg van de weg.
4

4) het voormalige volkstuinen complex is geheel weg
en de eerste paaltjes voor aanleg van de weg staan inmiddels in de grond.
5

op de anderen locaties van de aanleg van weg hebben wij nog niks gezien

stand van zaken bomen beukendreef

Via onderstaande brief kregen wij de stand van zaken door i.v.m bomen Beukendreef. (red)
De bomenlaan aan de Beukendreef vormt een belangrijke laanstructuur voor Berkel-Enschot.
De gemeente Tilburg wil deze laanstructuur duurzaam in stand houden en de bomen voldoende ruimte geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. Een aantal omwonenden heeft gemeld overlast te hebben van de bomen.

Cobra adviseurs heeft in de afgelopen periode aanvullend groeiplaatsonderzoek uitgevoerd.
Op basis hiervan hebben zij een aantal opties uitgewerkt over hoe de bomen en de laanstructuur in de Beukendreef het beste duurzaam behouden kunnen worden.

Uitkomst rapport

Uit het rapport blijkt dat er meerdere mogelijkheden zijn om de bomen en de laanstructuur te behouden. Het rapport wordt de komende periode besproken met zowel de Stichting Stadsbomen
als de Dorpsraad Berkel-Enschot.
Daaruit komt een advies dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
Het college neemt hierover naar verwachting in februari dan een besluit. Zodra dit bekend is,
ontvangt u een nieuwe bewonersbrief.

Het volledige rapport van Cobra is te bekijken op www.tilburg.nl/beukendreef.
Hier staat ook alle andere informatie rondom dit project.

Samenvatting

Cobra boomadviseurs heeft een onderzoek uitgevoerd. Het gaat over 140 bomen en hun groeiplaats aan de
Beukendreef in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg. De aanleiding voor het onderzoek is de vraag naar een
duurzame ontwikkeling van de Beukendreef. Met het rapport wordt de huidige conditie van de laan
aangetoond en is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de laan duurzaam te behouden.

Kwaliteit en toekomstverwachting bomen

De bomen zijn over het algemeen in goede conditie. Er zijn 110 bomen met een goede, 26 bomen met een
voldoende en vier bomen met een matige conditie. 109 bomen hebben een toekomstverwachting van meer
dan vijftien jaar. Dertig bomen hebben een toekomstverwachting van tien tot vijftien jaar en bij één boom is
nader onderzoek nodig.

Kwaliteit groeiplaats

De groeiplaats is intensief doorworteld en is ontoereikend voor bomen van deze omvang. De bomen zijn
duidelijk op zoek naar nieuwe groeiruimte. De bomen vormen in hun zoektocht dikke wortels onder trottoirs
en veroorzaken opdruk. Gezien de leeftijd en de intensieve beworteling moet het doorwortelbaar volume
worden vergroot.

Kwaliteit bodem

De bodem in de Beukendreef is verarmd. De pH-waarde is laag, waardoor het schadelijke aluminium vrijkomt.
De concentraties van de essentiële mineralen calcium, magnesium en kalium zijn laag. Verder is het organische
stofgehalte te laag waardoor vocht minder goed vastgehouden kan worden en gemakkelijk structuurbederf van
de bodem optreedt.

Advies onderhoud

Bij 38 bomen zijn maatregelen nodig vanwege boomveiligheid of vanwege achterstallig onderhoud.

Advies groeiplaatsverbetering

Om de bomen duurzaam te kunnen behouden moeten de groeiplaatsen worden verbeterd. Het advies is
opgesplitst in algemene maatregelen welke sowieso nodig zijn en in specifieke maatregelen waarin een keuze
gemaakt moet worden uit 3 scenario’s.

Algemeen

Om het tekort aan mineralen aan te vullen moeten humuscompost en meststoffen worden toegevoegd aan de
bodem. Om effect te hebben moet deze maatregel 2 à 3 jaarlijks worden herhaald.

Scenario A. Uitbreiding van de groeiplaatsen onder de gehele weg

In dit scenario wordt de groeiplaats van de beuken uitgebreid onder de rijbaan. De rijbaan en de grond moet
tot een diepte van 1 m worden verwijderd en aangevuld met bijvoorbeeld bomengranulaat. Vooral de
middelste rij en de zuidelijke rij bomen zal profijt hebben van deze groeiplaatsuitbreiding. Voor de zuidelijke rij
is dit de enige manier om de groeiplaats op een duurzame manier te verbeteren waarbij de beuken voor een
lange periode in goede conditie behouden kunnen blijven. De te verwachten periode met goede groei is met
dit scenario ongeveer 30 jaar per boom.

Scenario B. Kappen van één op de drie bomen aan de noordzijde

In dit scenario wordt een derde van de bomen in de twee noordelijke rijen verwijderd waardoor een patroon
ontstaat waarbij twee aangrenzende bomen om en om blijven staan. Op de plek van de verwijderde boom

Brief A4 gemeente Tilburg RGB
wordt grond uitgewisseld met teelaarde. De te verwachten periode met goede groei voor de noordelijke rijen is
met dit scenario ongeveer 25 tot 30 jaar. Voor de zuidelijke rij verandert er niets en blijft de te verwachten
periode met goede groei nul jaar. De achteruitgang van deze rij kan wel worden uitgesteld door een aantal
terugkerende maatregelen (zie scenario C).

Scenario C. Uitstellen grootschalige maatregelen

Als de uitvoering van Scenario A en B wordt uitgesteld, dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Deze zijn
gericht op het op peil houden van de conditie van de bomen tot een duurzame oplossing mogelijk is. De
groeiplaats kan in dit scenario niet worden uitgebreid. De maatregelen zijn dan ook gebaseerd op de
verbetering van de huidige groeiplaats en bodem en bestaan uit monitoren, toepassen gronduitwisseling en
bemesten. De maatregelen moeten iedere drie jaar worden herhaald. voorafgegaan door bodemanalyses. De
periode van goede groei wordt niet structureel verlengd, op de lange termijn zal dit scenario dan ook geen
oplossing bieden.

Bron :bewonersbrief gemeente Tilburg

vanaf 5 November veel hinder in Enschot door werkzaamheden

Vanaf Maandag 5 November  tot  21 December
is de kruising t;Zwaantje , Enschotsebaan en Kerkstraat afgesloten

20181031_140042
Wegens aanleg van de sternet fietsroute  route wordt de weg
hier opnieuw verhard.en aangepast.
Ook de kruising de Kraan /Enschotsebaan  is afgesloten.
20181031_140346

Omdat er gelijktijdig ook aan de Pieter de hooglaan t/m de bushalte  Zwaantje wordt gewerkt
zijn de winkels aan de Kerkstraat  alleen bereikbaar via de Puccinilaan en Bosschenweg
verder verwachten wij dan veel verkeer via de smalle wegen rond
de Madeliefstraat en Klaproosstraat zal gaan rijden.

20181031_140346

de laatste 2 fase’s worden gelijktijdig uitgevoerd om voor 1 Januari 2019 klaar te zijn.

Zand van werkzaamheden en droog weer zetten geldautomaat Rabobank buitenwerking

Al enige tijd is de geldautomaat van de Rabobank aan de Eikenboschweg
regelmatig buitenwerking en nu zelfs helemaal buiten gebruik,

Een woordvoersterster van de Rabobank Laat ons weten,
dat de geldautomaat last heeft van de stof/zand die omhoog komt,
bij de werkzaamheden aan de weg en het aanhoudende droge weer,
waardoor er zand in de geldautomaat komt en deze op storing slaat.

Daarom is besloten de automaat tijdelijk buiten gebruik testellen,
de geldautomaat van de ABN bank verder op heeft hier geen last van ,
omdat hij verder op het terrein staat en onder de overkapping.

20180728_142743

 

Zo zag uw de Eikenboschweg nog nooit

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de renovatie van de Eikenboschweg.
Hier worden o.a nieuwe nuts voorzieningen aangelegd
een apart fietspad aan de kant van het Winkelcentrum
en een rotonde bij de ingang naar de Kapitellenlaan

1

2

3

Project Koningsoord overgedragen aan nieuwe wethouder

JL Vrijdag is de Officiële start van Project Koningsoord geweest.
In dit gedeelte wordt nu gestart met de bouw van het nieuwe winkelcentrum en woningen.

tevens droeg wethouder Mario Jacobs,
die de afgelopen 4 Jaar samen met zijn team heeft gezorgd dat dit project van de grond kwam.
het over aan dorpswethouder Erik de Ridder die Project Kooningsoord verder zal gaan begeleiden.

1 Juni start bouw nieuw winkelcentrum en woningen

Op Vrijdag 1 Juni start de bouw van het nieuwe winkelcentrum en Woningen.
op vrijdag 22 Juni is er een officiële handeling .

Ondertussen wordt er nog hard gewerkt aan de laatste kleine dingen
Meer info volgt.
Foto1 : Eerste blok Winkelcentrum met o.a Kruitvat, Hema en Snackbar Eikenbosch.
Foto2 : Door getrokken weg Pandgang de zandheuvel wordt Parkeertrein
foto3: Terrein voor fase 1 woningen zo goed als klaar.
winkelcentrum1

wegenaprkeerplaats2

woningen1

Start Renovatie Eiekenboschweg en aanleg sterner Fietsroute

Maandag is begonnen met de renovatie van de Eikenboschweg
en aanleg van een sternetfietsroute.
Inmiddels is het kruispunt afgezet met heken om ongevallen tevoorkomen .
Ook op het parkeerterrein wordt extra ruimte gemaakt in de bochten.
de werkzaamheden vanaf het kruispunt t/m de Kapitellenlaan duren tot aan de zomervakantie.

20180517_142128

20180517_142205

1

4

3

2

Bestemmingsplan Winkelcentrum en woningen gaat laatste fase in.

Het bestemmingsplan voor het nieuwe winkelcentrum  incl 139 Appartementen
boven op de winkels zit in de laatste fase van het bestemmingsplan.

De gemeente heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd
voor de nieuwbouw op Koningsoord 1 t/m 180
Er kunnen nog tot eind maart bezwaren worden ingediend ,
hierna kan met de bouw begonnen worden.

Ook is de omgevingsvergunning voor de bouw van 94 woningen ,
aan de Brevierstraat,Laudenstraat,Mettenstraat en de Canaonstraat  goedgekeurd.
ook deze bezwaar periode loopt tot eind Maart.

Tevens zal binnenkort begonnen worden met de kap van bomen langs het spoor tussen de Rauwbrakenweg en de Kraan dit i.v.m de toekomstige aanleg van de Koningsoordlaan.

De weg tussen dit stuk is echter pas in 2019 klaar ivm met de vele werkzaamheden
hieraan zoals  sloot dempen, kunstwerk over fietstunnel sloop woning ed.

Aan het einde van dit jaar  wordt nog wel de Koningsoordlaan verder vanaf de Raadhuisstraat worden aangelegd tot aan de rotonde op het moment de de volkstuintjes  geheel verplaatst zijn naar de nieuwe Locatie.

Er wordt momenteel als hard gewerkt aan diverse nutsvoorzieningen
hier onder enkele foto’s met bijschrift.

Verlenged epandgang rechts parkeerplaatsen daarachter Winkelcentrum

Verlengde pandgang rechts parkeerplaatsen daarnaast Winkelcentrum

 

 

Nieuw dorpspalein daar achter Winkelcentrum

Nieuw dorpspalein daar achter Winkelcentrum

winkelcentrum2

Nieuw Winkelcentrum

 

Woningen Marienkroon

Woningen Marienkroon

Verlengde Kooningsoorlaan t/m nieuwe rotonde

Verlengde Kooningsoorlaan t/m nieuwe rotonde

Bomenkap langs het spoor

Bomenkap langs het spoor

Bomenkap langs het spoor

Bomenkap langs het spoor

Dorpsplein met op de achtergrond ruimte voor nieuw wineklcentrum

Dorpsplein met op de achtergrond ruimte voor nieuw wineklcentrum

.

 

J&R Trucking bouwt nieuwe hal op Bedrijvenpark Enschot

Voor J&r Trucking uit Den Bosch is bkm Bouw gestart
met de bouw van een nieuwe hal op Bedrijvenpark Enschot.
20180128_154311

Het transport bedrijf is gespecialiseerd in dedicated transport
voor diverse klanten , Ook bieden zij Chauffeurs diensten aan.
Naar verwachting wordt het pand rond de zomer opgeleverd
20180211_123150