Update verplaatsing volkstuincomplex De Kraan

Donderdag 2 februari was een informatieavond over de verplaatsing van het volkstuincomplex in Berkel-
Enschot. Op deze avond hebben wij een schetssessie gehouden met de volkstuinvereniging De Kraan, de direct
omwonenden van de nieuwe locatie en afgevaardigden van de dorpsraad Berkel-Enschot. Inmiddels is het
definitieve inrichtingsplan klaar, de omgevingsvergunning verleend en werken wij toe naar de realisatie van de volkstuinen op de nieuwe locatie. In deze brief leest u over de vervolgstappen.

Inrichtingsplan
Tijdens de informatieavond kregen we veel reacties, wensen en ideeën op de voorgenomen plannen van de
nieuwe locatie. Op basis hiervan zijn meerdere gesprekken gevoerd met de direct aanwonenden en met de
personen die de grootste verandering zullen ondervinden met de komst van de volkstuinen. Alle ingediende
ideeën en wensen zijn in de ontwerpoverwegingen meegenomen. De resultaten van dit proces zijn verwerkt in
het definitieve inrichtingsplan. Het definitieve inrichtingsplan is te vinden op de website
https://www.tilburg.nl/actueel/wegwerkzaamheden/, onder de naam Heikantsebaan 1b.

Omgevingsvergunning
Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het bouwen van het clubgebouw en een hekwerk voor
volkstuinvereniging De Kraan verleend. Iedereen kan schriftelijk bezwaar maken tegen de verleende
vergunning. Dit moet binnen zes weken na publicatie in de Tilburgse Koerier. Het bezwaarschrift moet gericht
worden aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg.

Realisatie volkstuinen

De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om regie te nemen over de aanleg van de gebiedsontsluitingsweg
(GOW) in Koningsoord. De huidige locatie van volkstuincomplex De Kraan ligt op de weg van de GOW. We
koersen er op om de GOW in 2018 te realiseren. Dat is ook de reden voor de verplaatsing van volkstuincomplex
De Kraan. We starten met de aanleg van de volkstuinen binnen de bezwaartermijn van de
omgevingsvergunning. Dit doen we ook omdat het voor de volkstuinvereniging wenselijk is om vóór de zomer
van 2017 de tuinen te kunnen bewerken voor het teeltseizoen van enkele gewassen. Wij streven er dan ook na
om medio juli de eerste fase van de aanleg klaar te hebben. De bouw van het centrale gebouwtje zal na de
bezwaartermijn starten en naar verwachting in september opgeleverd worden. De beplanting rondom het
complex gebeurt in het najaar van 2017. Een gedetailleerde planning van de werkzaamheden staat op
https://www.tilburg.nl/actueel/wegwerkzaamheden. De werkzaamheden die met de aanleg van de volkstuinen
te maken hebben zijn overigens omkeerbaar. Bij onoverkomelijk bezwaar op de omgevingsvergunning kan de
kavel in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Bron : Gemeente Tilburg

It giet Oan: Oplevering Ons Koningsoord komt in zicht

de Oplevering van de appartementen komt in zicht.
Het appartementen in het klooster worden eind Mei opgeleverd.
De nieuwbouw appartementen begin Juli
meer info volgt…………….

Henk Hoppenbrouwers Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.M. (Henk) Hoppenbrouwers (69) wonende te Berkel-Enschot
is vanmorgen tijdens de lindjesregen onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hoppenbrouwers is zeer actief en heeft een groot aantal functies als vrijwilliger.
De natuur heeft een centrale plaats in zijn leven.
Hij heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en laat veel plaatselijke, regionale en landelijke organisaties profiteren van zijn kennis. Hij zet zich dan ook al vele jaren belangeloos in.
Tot 2012 had de heer Hoppenbrouwers 37 jaar een baan als bedrijfsleider bij groenbedrijf Van Helvoirt. Hij heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbouw van dit bedrijf.
Hij was de eerste werknemer en heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van het bedrijf.
Dit heeft gezorgd voor continuïteit en later de expansie van het bedrijf.
Ook na zijn pensionering in 2008 bleef hij nog 4 jaar gedurende 1 dag per week aan het bedrijfverbonden. Naast de opgegeven vrijwilligersactiviteiten heeft de heer Hoppenbrouwers in het verleden nog
meer vrijwilligerswerk gedaan, zo gaf hij les op de Tuinbouwschool bij de hoveniersopleiding en was hij
bestuurslid Katholiek Basisonderwijs in Berkel-Enschot in de jaren negentig.

Gemeente start begin Juli met aanleg Eikenlaan

Begin Juli Starten de werkzaamheden voor de aanleg van de Eikenlaan
eikenlaan2
Deze weg wordt versneld aangelegd vanuit de parkeerplaats van het haakarmgebouw naar de eikenboschweg.
als de weg ingebruik wordt genomen ( datum nog niet bekend)zal de pandgang alleen nog voor bestemingsverkeer en/of voetgangers en fietsers bereikbaar zijn.

eikenlaan

Plan voor 11 woningen op grond voormalig Berkeloo/St Wiilebrordusschool

Voor de locatie aan de St. Willibrordstraat (voormalige basisschool Berkeloo) wordt
een bestemmingsplan gemaakt om 11 grondgebonden sociale huurwoningen te kunnen bouwen.
Op maandag 10 april organiseert gemeente Tilburg een inloopavond om u te informeren over het stedenbouwkundig plan.

20170405_141733

De gemeente nodigt u, mede namens de Tilburgse Woonstichting (Tiwos), uit voor deze inloopavond op:

Maandag 10 april 2017
tussen 19.00 uur en 20.30 uur
Locatie: Cultureel Centrum De Schalm,
Eikenbosch 1, 5056 GB Berkel-Enschot

U kunt binnenlopen om de plannen te bekijken op een tijdstip dat het u schikt. Medewerkers van de gemeente Tilburg en Tiwos zijn aanwezig om een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.

20170405_141759
Omschrijving plan

Op de locatie komen 11 eengezinswoningen met tuin. Aan de achterzijde van het perceel worden extra
parkeerplaatsen aangelegd. De achtertuinen zijn via een brandgang bereikbaar.

Vervolg

De reacties op de plannen worden verwerkt in een verslag dat onderdeel uit maakt
van het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in mei 2017 ter visie gelegd en vanaf dat moment kunt u uw standpunt over de plannen kenbaar maken.
U ontvangt meer informatie hierover via een bewonersbrief.

Plan voor 19 Woningen op terrein oude St. Ceciliaschool

Een projectontwikkelaar heeft het plan om 19 grondgebonden woningen te bouwen op de locatie van de oude
St. Caeciliaschool aan de Klaproosstraat 2 in Berkel-Enschot. Hiervoor is een herziening van het
bestemmingsplan nodig. Daarom is de gemeente hiervoor een procedure gestart en u mag hierop reageren.
20170315_160731

Als onderdeel van deze procedure mogen zienswijzen (reacties) worden ingediend op het
ontwerpbestemmingsplan “Enschot 2008, 8e herziening (Klaproosstraat 2)”. Dit plan ligt ter inzage van
maandag 27 februari tot en met maandag 10 april 2017.
20170315_160817

Op 9 november 2016 heeft de projectontwikkelaar een informatieavond gehouden voor omwonenden in de
zaal bij de Riddershoeve in Berkel-Enschot. De reacties op de plannen waren positief.

In het plan worden de oude school gebouwen afgebroken.
de bomen die het terrein omzomen moeten echter blijven staan vanwege de waarde ervan.

Ook gaan er op eigen terrein parkeerplaatsen gerealiseerd worden om de verkeersdruk in de buurt niet teverhogen.
20170315_160731

Houtopstand achter Apotheek mag gekapt worden

de Kraan na overweg afgesloten t/m 10 Maart

T/m 10 Maart gaat de kraan na de overweg worden afgesloten,
ter hoogte van de nummers 88 en 47 worden verkeersdrumpels gelegd.
dekraan
Tijdens de werkzaamheden is de weg in zijn geheel afgesloten.

Verkeer moet tijdelijk omrijden via de Eikenboschweg en Raadhuisstraat.
Fietsers kunnen evt nog via de spooronderdoorgang en Ridershofpad.

Hondenlosloopzone aangelegd achter het Ruiven

De gemeente heeft afgelopen week een hondenlosloopzone aangelegd op de trimbaan achter het Ruiven. dit is gedaan naar aanleiding van meldingen van loslopende honden op de trimbaan
honden1
Aangezien deze er in de buurt nog niet was, is in overleg met de bog gezocht naar een oplossing. deze is gevonden op een groot stuk gras.
honden3
Het voordeel van een hondenlosloopzone is dat mensen op een aangewezen plaats in de buurt hun hond los kunnen laten lopen
en zo ook anderen honden bezitters kunnen ontmoeten.
de losloopzone wordt wel extra onderhouden , maar men is ook verplicht de hondenpoep op te ruimen.
honden2

Milieustraat Hoolstraat vanaf September elke Zaterdag open.