Burgemeester Weterings voorgedragen voor nieuwe termijn

De officiële herbenoeming is op 23 november, als de eerste ambtstermijn bijna afloopt. Dan wordt de burgemeester opnieuw beëdigd in het provinciehuis. Burgemeester Weterings maakte 15 december 2022 bekend dat hij burgemeester van Tilburg wil blijven. 

Thuis in Tilburg

In zijn dankwoord gaf burgemeester Weterings aan, dat hij zich ook de komende jaren in zal blijven zetten voor alle Tilburgers en de inwoners van de regio: gedreven, vol passie en energie.

“In 2017 werd ik burgemeester van mijn geboortestad. En dat blijf ik, vol trots, de komende jaren. Tilburg, de stad waar ik me als een vis in het water voel. Waar ik de aard van de mensen ken. Mensen van wie ik de taal spreek. Letterlijk: de Tilburgse taal kent voor mij geen geheimen. En overdrachtelijk: het geluk en de zorgen van de Tilburgers, zijn ook mijn geluk en zorgen. Ik voel me thuis in Tilburg. Ik zie het als een voorrecht om nog een periode Tilburgemeester te zijn!

Opgaven

De komende jaren liggen er stevige inhoudelijke opgaven voor ons. Denk aan de aanpak van ondermijning die continu aandacht blijft vragen . En aan de forse verstedelijkingsopgave die de regio’s Hart van Brabant en de Baronie gezamenlijk hebben gekregen. De economische ontwikkeling van Tilburg is gunstig. In de Spoorzone ontwikkelt zich een uniek vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven. Jongeren die in onze stad studeren zien mogelijkheden om nieuwe werkgelegenheid te creëren in innovatieve dienstverlening. Als voorzitter van Midpoint Brabant zal ik verdergaande samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid stimuleren.

De belangrijkste opdracht die ik voor mezelf zie? Op alle mogelijke manieren participatie en nabijheid van bestuur bevorderen! En daar zelf het goede voorbeeld in zijn. Door nog meer zichtbaar aanwezig te zijn in wijk, dorp of buurt. Door het gesprek aan te gaan met de Tilburgers over zaken die hen bezig houden.”

Community Care van start in Tilburg-West

Stel je wordt ouder en merkt dat de dingen wat lastiger gaan. Bijvoorbeeld doordat je gezondheid verslechtert of doordat de druk op jouw rol als mantelzorger toeneemt. Wat heb je dan aan hulp nodig? En hoe vraag je die aan? De dubbele vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel vragen om een nieuwe manier van denken en een andere inzet van professionals, omdat we met de huidige inrichting de vragen niet kunnen bedienen. Jos Adriaans, bestuurder van Thebe: “Je ziet dat zorg geven niet altijd de oplossing is voor de hulpvraag, daarom is het mooi dat we zorg en welzijn verbinden in het project om te kijken naar waar iemand echt mee geholpen is”. Het is daarom van belang dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam en actief blijven met het netwerk als steunsysteem.

Aanpak

Eind juni troffen leefcoaches, deelnemende ouderen (deelnemers) uit Tilburg West en bestuurders elkaar voor een feestelijke kick-off van de proef, ook wel pilot genoemd. De pilot Community Care Hart van Brabant in Tilburg West is een samenwerking tussen Thebe, VGZ, ContourdeTwern, Avans en de gemeente Tilburg. Doel van de pilot is dat ouderen met een toenemende kwetsbaarheid en (beginnende) cognitieve problematiek met passende ondersteuning prettig en zelfstandig kunnen blijven waardoor een verhuizing naar een verpleeghuis wordt voorkomen of uitgesteld. Om deze mensen daarbij te ondersteunen worden leefcoachesingezet. Marcelle Hendrickx, wethouder gezondheid, zorg & ondersteuning: “Het is zo belangrijk dat we niet alleen kijken naar de mensen die zorg nodig hebben of krijgen maar naar de mensen daaromheen. Met deze aanpak krijgen leefcoaches alle ruimte om met de bewoners hun leven in de eigen buurt zo goed mogelijk op orde te brengen.”
 
De leefcoaches zorgen voor verbinding tussen ondersteuning op het gebied van zorg én welzijn. Evy van den Boogaart, een van de leefcoaches: “Het is niet alleen leuk om over oplossingen mee te denken en te praten maar ook dat je het ook echt mag gaan regelen”.Door vroegtijdig in gesprek te gaan met deelnemers over wat zij nodig hebben om een prettig leven te leiden, kunnen de leefcoaches gericht kijken wat nodig is. Gon Mevis, bestuurder van ContourdeTwern: “Deze pilot geeft professionals de ruimte om weer het ‘gewone’ gesprek te voeren om te kijken wat er in die situatie echt nodig is. Naast ruimte voor het goede gesprek met bewoners is het een mooie manier om concreet de samenwerking tussen welzijn en zorg te realiseren.”Binnen de pilot hoeven de leefcoaches geen rekening te houden met de vraag via welke wet de ondersteuning gefinancierd moet worden (vanuit de wetten WMO, Zvw of Wlz). Ook kunnen zij werken zonder indicatietraject. Uitgangspunt is wat de deelnemer zelf belangrijk vindt in zijn/haar leven en daarbij nodig heeft.
 
Door de bestaande regels uit de traditionele hokjes te halen, en de behoefte van de deelnemer leidend te laten zijn boven de inrichting van de financiering, verwachten de samenwerkende partijen dat zij langer thuis kunnen blijven wonen en dat het de vraag naar professionele zorg zal uitstellen. Daarnaast verwacht men dat de tevredenheid onder medewerkers wordt vergroot omdat zij makkelijker maatwerk kunnen leveren.

Community Care

Het idee Community Care wordt al op diverse plekken in Nederland proefgedraaid. De proef ofwel pilot in Tilburg-West (Wandelbos en Het Zand) is vooral bedoeld om inzicht te krijgen in wat deze manier van werken kan betekenen in een stedelijke omgeving (stad). Er wordt bijvoorbeeld gekeken voor wie de inzet van een leefcoach het meest passend is. En wat dat vraagt van de samenwerking tussen zorg- en welzijnspartijen. En bijvoorbeeld hoe lang de uiteindelijke opname in een verpleeghuis kan worden uitgesteld. Tijdens de pilot wordt ook onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de leefcoaches en deelnemers.
 
In de komende twee jaar worden vijftig deelnemers begeleid door een leefcoach. De pilot vindt plaats in gezamenlijk opdrachtgeverschap vanuit de gemeente Tilburg, Zorgkantoor VGZ, Thebe, ContourdeTwern en Avans en wordt ondersteund door subsidie vanuit VWSen door de zorgverzekeraar VGZ namens alle zorgverzekeraars en VGZ Zorgkantoor.
Neem voor meer vragen contact op via leefcoach@thebe.nl.

Opnieuw geld voor Tilburg-West; eerste stap vernieuwing station Universiteit

De gemeente wil het station en de omgeving graag verbeteren. Door woningen toe te voegen, de openbare ruimte te vernieuwen en de structuur te verbeteren, wordt station Tilburg Universiteit herkenbaar als een belangrijke aankomstplek in de stad.

“We kunnen met deze bijdrage de eerste stappen gaan zetten voor de vernieuwing van station Tilburg Universiteit”, aldus wethouder Bas van der Pol (stedelijke ontwikkeling). “Deze rijksgelden zijn opnieuw een steun in de rug voor het realiseren van onze ambities in het Kenniskwartier. Fijn nieuws voor de benodigde mobiliteitstransitie die het Rijk samen met de provincie, NS, Prorail en de gemeente verder gaat onderzoeken.”

De komende jaren ontwikkelt de gemeente Tilburg het gebied tussen Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, Tilburg University, Stadsbos013 en de Westermarkt. Dit gebied noemen we het Kenniskwartier. Er komen onder andere meer woningen en meer ruimte voor groen. Maar er is ook aandacht voor sociale vraagstukken zoals armoede en eenzaamheid. Samen met bewoners en partners ontwikkelen we het Kenniskwartier tot een gebied waar we trots op zijn en waar bewoners fijn wonen.

De ambities van de gemeente voor het Kenniskwartier zijn vastgelegd in de gebiedsvisie.

Stadsbeiaardier kan eind 2023 veilig de toren in

Zo komen er onder andere geleidingsgetouwen en een valstop bij de trappen, noodverlichting en handvatten bij de trappen, rookmelders en blusmiddelen. Ook vervangt de gemeente de stoppenkast bij de ingang van de kerk, komt er een brandmeld- en ontruimingsinstallatie en een alarmknop. Het werk aan deze veiligheidsmaatregelen duurt ongeveer 4 maanden. In die tijd onderzoekt de gemeente ook of er een sprinklerinstallatie in de toren of in de hele kerk kan komen.  

Sinds najaar 2021 geen klokkenspel

Beiaardier Carl van Eyndhoven speelt sinds het najaar van 2021 niet meer vanuit de toren van de Heikese kerk. Een dilemma voor de gemeente die zich verantwoordelijk voelt voor zowel het behoud van immaterieel erfgoed als het voorzien in een veilige werkomgeving voor medewerkers. 

Wethouder Yusuf Çelik (Personeel & Organisatie: “De gemeente is en voelt zich verantwoordelijk om een veilige werkplek te garanderen voor al haar werknemers. Dit geldt ook voor de stadsbeiaardier, die in dienst is bij de gemeente. Daarom neemt de gemeente veiligheidsmaatregelen in de toren van de Heikese kerk.” 

Beiaardier is immaterieel erfgoed 

Wethouder Marcelle Hendrickx (Cultuur): “De stadsbeiaardier van Tilburg heeft lokaal, regionaal en landelijk zijn stempel gedrukt op de beiaardcultuur. Het handspel van de beiaardier is een ambacht en maakt deel uit van ons immaterieel erfgoed. Daarom kiezen we er ook voor om de werkplek van de beiaardier veiliger te maken en niet voor een simpelere oplossing als een beiaardautomaat.”                              

Unflatables maken kunstwerk voor Stadswinkel

Het kunstwerk komt, eind oktober 2023, boven in de publieke ruimte van de Stadswinkel te hangen. Daarmee is het zichtbaar voor alle bezoekers van de Stadswinkel.

De opgave

De vernieuwde Stadswinkel richt zich op de huidige maatschappij. In de opdracht die de gemeente uitscheef stond dat het ontwerp daar een link mee moet hebben. Het moet een iconisch kunstwerk zijn dat de dag van vandaag – het heden – van Tilburg symboliseert, bevraagt of daarop reflecteert. Kunstenaars konden een visie op de opdracht insturen. Daarbij gaven zij antwoord op de vraag wat hen motiveert om aan deze opdracht deel te nemen. Unflatables produceren het kunstwerk volledig van bio-based materiaal op basis van hernieuwbare grondstoffen. Daarmee spelen ze in op de ambitie van de provincie Noord-Brabant die in 2030 50% minder primaire grondstof wil gebruiken (bron: grondstofakkoord 2017)

Jury

Uit de reacties die de gemeente Tilburg in februari ontving zijn 3 kunstenaars geselecteerd. Zij maakten een schets voor het ontwerp. Een jury, bestaande uit de architect, 3 personen uit de kunstwereld, 2 medewerkers van de gemeente en 2 inwoners, beoordeelden de schetsen. Unflatables kwam daar als beste uit.

Unflatables

Unflatables is een nieuw kunstcollectief dat zich richt op gestapelde opblaasfiguren. Het collectief bestaat uit Geert Kollau, Servaas Roelandse en Majke Husstege. Unflatables maakt monumentale sculpturen van over de hele wereld verkocht plastic strandspeelgoed. Speelgoed dat vaak niet langer dan een zomer meegaat. De sculpturen zijn een eerbetoon aan het spelen. Als een kind, dat in het tweede levensjaar ontdekt hoe het de ene vorm op de andere kan stapelen. Het magische moment waarop je de gestapelde vorm loslaat en iets volledig nieuws is ontstaan. De sculpturen van Unflatables vieren dit euforische moment en verzegelen het met een écht gouden tuitje. ‘Let’s play and stack dreams!’

Gemeente onderzoekt handel in Joods vastgoed tijdens en na WOII

Door een uitzending van het KRO-NCRV programma Pointer is er aandacht gekomen voor dit onderwerp. In veel Nederlandse gemeenten zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse woningen geroofd en verkocht. Naar aanleiding van het tv-programma zijn in de Tilburgse gemeenteraad vragen gesteld. Dit waren vragen over wat de gemeente doet met betrekking tot het onderzoeken van haar eigen rol. De gemeente Tilburg hecht er belang aan te weten welke rol de organisatie heeft gespeeld in deze periode en stelt daarom dit onderzoek in.

Over hoe tijdens en na de oorlog is omgegaan met het geroofd vastgoed en welke rol de gemeente hierin heeft gespeeld, is weinig bekend. Het onderzoek moet duidelijk maken of de gemeente misbruik maakte van de roof door huizen of gronden aan te kopen. Ook moet helder worden hoe het rechtsherstel heeft plaatsgevonden na de oorlog en of de gemeente naheffingen heeft opgelegd aan teruggekeerde Joden over hun onroerende bezittingen voor de periode tijdens de oorlog. In zogenaamde ‘Verkaufsbücher’ werden in de oorlog de transacties met geroofd Joods vastgoed geregistreerd. De Verkaufsbücher bevatten 24 vermeldingen van transacties in de huidige gemeente Tilburg. Berkel-Enschot, Biezenmortel en Udenhout komen in deze boeken niet voor.

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Blauw Historisch Onderzoek dat haar bevindingen rond december van dit jaar oplevert. Historica Maili Blauw verrichtte eerder onderzoek naar vastgoed uit Joods bezit en lokale lasten tijdens de bezetting en de naoorlogse jaren bij de gemeenten Utrecht (2020), Eindhoven (2021), Haarlem (2021) en Arnhem (2022). 

Voortgang onderzoek Grote Zaal Berkel-Enschot

De gemeente, Platform 533, De Schalm en ontwikkelaar Roozen van Hoppe zijn al geruime tijd in gesprek over de komst van een grote zaal voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten. Het onderzoek moet na de zomervakantie klaar zijn. 

Parkeerterrein

Ontwikkelaar Roozen van Hoppe wil naast het kloostercomplex Ons Koningsoord iets nieuws bouwen. Dat moet op de plek komen waar nu het tijdelijke parkeerterrein zit. In het gebouw zou een zaal komen die geschikt is als theaterzaal, presentatieruimte, bridge- en feestzaal. Deze kan deels gebruikt worden door cultureel centrum De Schalm voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten en deels voor commercieel gebruik door eigenaar Roozen van Hoppe. Begin 2023 gaf ontwikkelaar Roozen van Hoppe aan dat de extreem gestegen bouwkosten ervoor zorgen dat het plan op dit moment financieel niet haalbaar is. Het college is startte vervolgens een onderzoek om te kijken of de Grote Zaal er alsnog kan worden.

Onderzoek

Akro Consult sprak in de afgelopen periode met alle betrokken partijen over de onderzoeksvraag: onder welke condities kan de Grote Zaal er alsnog komen in Berkel-Enschot?  Akro Consult concludeert dat het commerciële gebruik van de Grote Zaal door Roozen van Hoppe op basis van het huidige ingeschatte gebruik niet genoeg is om de kosten te dekken. De zaal zal intensiever gebruikt moeten worden. Daarvoor wordt in samenwerking met de Schalm naar de mogelijkheden gekeken. Ook de inrichting wordt nogmaals bekeken. Zo is de vraag welke voorzieningen echt nodig zijn. Om het gebouw optimaal te gebruiken wordt ook gekeken naar extra functies in het gebouw. Bijvoorbeeld op de begane grond of een extra verdieping op het gebouw. Al deze afwegingen zijn van invloed op de financiële haalbaarheid.

Vervolgstappen

Het onderzoek loopt nog tot in het zomerreces. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op basis van de resultaten en eventuele aandachtspunten van de raad neemt het college daarna een besluit over de haalbaarheid.

Meer informatie? Het Akro Consult tussenrapport staat op de pagina Berkel-Enschot op deze site. 

Voortgang onderzoek Grote Zaal Berkel-Enschot

De gemeente, Platform 533, De Schalm en ontwikkelaar Roozen van Hoppe zijn al geruime tijd in gesprek over de komst van een grote zaal voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten. Het onderzoek moet na de zomervakantie klaar zijn. 

Parkeerterrein

Ontwikkelaar Roozen van Hoppe wil naast het kloostercomplex Ons Koningsoord iets nieuws bouwen. Dat moet op de plek komen waar nu het tijdelijke parkeerterrein zit. In het gebouw zou een zaal komen die geschikt is als theaterzaal, presentatieruimte, bridge- en feestzaal. Deze kan deels gebruikt worden door cultureel centrum De Schalm voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten en deels voor commercieel gebruik door eigenaar Roozen van Hoppe. Begin 2023 gaf ontwikkelaar Roozen van Hoppe aan dat de extreem gestegen bouwkosten ervoor zorgen dat het plan op dit moment financieel niet haalbaar is. Het college is startte vervolgens een onderzoek om te kijken of de Grote Zaal er alsnog kan worden.

Onderzoek

Akro Consult sprak in de afgelopen periode met alle betrokken partijen over de onderzoeksvraag: onder welke condities kan de Grote Zaal er alsnog komen in Berkel-Enschot?  Akro Consult concludeert dat het commerciële gebruik van de Grote Zaal door Roozen van Hoppe op basis van het huidige ingeschatte gebruik niet genoeg is om de kosten te dekken. De zaal zal intensiever gebruikt moeten worden. Daarvoor wordt in samenwerking met de Schalm naar de mogelijkheden gekeken. Ook de inrichting wordt nogmaals bekeken. Zo is de vraag welke voorzieningen echt nodig zijn. Om het gebouw optimaal te gebruiken wordt ook gekeken naar extra functies in het gebouw. Bijvoorbeeld op de begane grond of een extra verdieping op het gebouw. Al deze afwegingen zijn van invloed op de financiële haalbaarheid.

Vervolgstappen

Het onderzoek loopt nog tot in het zomerreces. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op basis van de resultaten en eventuele aandachtspunten van de raad neemt het college daarna een besluit over de haalbaarheid.

Meer informatie? Het Akro Consult tussenrapport staat op de pagina Berkel-Enschot op deze site. 

Tijdelijke basisschool op voetbalcomplex Berkel-Enschot

Het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat, stijgt fors omdat er veel nieuwbouw in het dorp is en omdat veel jonge gezinnen vanuit de stad naar het dorp verhuizen.

Lange termijnplanning 

De tijdelijke school blijft minimaal 4 jaar in gebruik. De openbare basisschool van de Opmaat groep (een organisatie waarin scholen en kinderopvang zitten, red.) start in eerste instantie als extra locatie van een basisschool van de Opmaat groep. Dit in afwachting van de toestemming die het schoolbestuur moet krijgen van het Rijk, voor het starten van een nieuwe basisschool in Berkel-Enschot. De komst van een nieuwe bassischool naar Berkel-Enschot past in de lange termijnplannen voor onderwijshuisvesting die de schoolbesturen hebben ontwikkeld. Zeer waarschijnlijk komt een nieuwe school in de nieuwe wijk Akker-Heikant. Er is ook al geld beschikbaar voor de bouw van een nieuw blijvend schoolgebouw als onderdeel van een kindcentrum, met daarin ook kinderopvang en buitenschoolse opvang.  

Snelle stijging 

Wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs): “We verwachten dat het aantal nieuwe leerlingen sneller stijgt dan voorzien. De goedkeuring voor een nieuwe school laat nog even op zich wachten, maar een situatie met overvolle klassen willen we voorkomen. Daarom investeren we nu in een tijdelijk gebouw voor de nieuwe school. Zodat er straks voor iedere vierjarige die gaat starten een fijne plek beschikbaar is in het dorp.” 

Informatieavond 

Op 6 juli organiseert de Opmaat groep een informatieavond voor alle belangstellenden. Opgeven hiervoor kan via info@opmaatgroep.com. De avond begint om 20:00 uur. Er komen praktische zaken aan bod. Bezoekers kunnen ook vragen stellen. De locatie voor deze avond wordt nog gezocht en zo snel mogelijk bekend gemaakt. 

Onderzoek

De gemeente onderzocht waar de tijdelijke school het beste kon komen. Van de weinige mogelijkheden bleek het voetbalcomplex aan Berkelseweg 14 het meest geschikt. De parkeerplekken van het complex zijn overdag beschikbaar voor het halen en brengen van de leerlingen en het parkeren van het personeel. De locatie is ook goed bereikbaar vanuit het dorp en de afstand tot de N65 voldoet ook aan de wettelijke veiligheidsnormen. Voor de tijdelijke school is zo’n 2.000 m2 nodig. Voor Jong Brabant is er daardoor minder plek. De gemeente legt daarom een extra kunstgrasveldaanop het complex.  

Vervolgstappen

De Opmaat groep vraagt een Omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) aan. Die ligt daarna 6 weken ter inzage. De gemeente en het schoolbestuur organiseren een zogenoemde omgevingsdialoog. Daarin informeert het schoolbestuur de omwonenden en andere geïnteresseerden over het ontwerp, het parkeren en het verkeer.

Tijdelijke basisschool op voetbalcomplex Berkel-Enschot

Het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat, stijgt fors omdat er veel nieuwbouw in het dorp is en omdat veel jonge gezinnen vanuit de stad naar het dorp verhuizen.

Lange termijnplanning 

De tijdelijke school blijft minimaal 4 jaar in gebruik. De openbare basisschool van de Opmaat groep (een organisatie waarin scholen en kinderopvang zitten, red.) start in eerste instantie als extra locatie van een basisschool van de Opmaat groep. Dit in afwachting van de toestemming die het schoolbestuur moet krijgen van het Rijk, voor het starten van een nieuwe basisschool in Berkel-Enschot. De komst van een nieuwe bassischool naar Berkel-Enschot past in de lange termijnplannen voor onderwijshuisvesting die de schoolbesturen hebben ontwikkeld. Zeer waarschijnlijk komt een nieuwe school in de nieuwe wijk Akker-Heikant. Er is ook al geld beschikbaar voor de bouw van een nieuw blijvend schoolgebouw als onderdeel van een kindcentrum, met daarin ook kinderopvang en buitenschoolse opvang.  

Snelle stijging 

Wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs): “We verwachten dat het aantal nieuwe leerlingen sneller stijgt dan voorzien. De goedkeuring voor een nieuwe school laat nog even op zich wachten, maar een situatie met overvolle klassen willen we voorkomen. Daarom investeren we nu in een tijdelijk gebouw voor de nieuwe school. Zodat er straks voor iedere vierjarige die gaat starten een fijne plek beschikbaar is in het dorp.” 

Informatieavond 

Op 6 juli organiseert de Opmaat groep een informatieavond voor alle belangstellenden. Opgeven hiervoor kan via info@opmaatgroep.com. De avond begint om 20:00 uur. Er komen praktische zaken aan bod. Bezoekers kunnen ook vragen stellen. De locatie voor deze avond wordt nog gezocht en zo snel mogelijk bekend gemaakt. 

Onderzoek

De gemeente onderzocht waar de tijdelijke school het beste kon komen. Van de weinige mogelijkheden bleek het voetbalcomplex aan Berkelseweg 14 het meest geschikt. De parkeerplekken van het complex zijn overdag beschikbaar voor het halen en brengen van de leerlingen en het parkeren van het personeel. De locatie is ook goed bereikbaar vanuit het dorp en de afstand tot de N65 voldoet ook aan de wettelijke veiligheidsnormen. Voor de tijdelijke school is zo’n 2.000 m2 nodig. Voor Jong Brabant is er daardoor minder plek. De gemeente legt daarom een extra kunstgrasveldaanop het complex.  

Vervolgstappen

De Opmaat groep vraagt een Omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) aan. Die ligt daarna 6 weken ter inzage. De gemeente en het schoolbestuur organiseren een zogenoemde omgevingsdialoog. Daarin informeert het schoolbestuur de omwonenden en andere geïnteresseerden over het ontwerp, het parkeren en het verkeer.