Update verplaatsing volkstuincomplex De Kraan

Donderdag 2 februari was een informatieavond over de verplaatsing van het volkstuincomplex in Berkel-
Enschot. Op deze avond hebben wij een schetssessie gehouden met de volkstuinvereniging De Kraan, de direct
omwonenden van de nieuwe locatie en afgevaardigden van de dorpsraad Berkel-Enschot. Inmiddels is het
definitieve inrichtingsplan klaar, de omgevingsvergunning verleend en werken wij toe naar de realisatie van de volkstuinen op de nieuwe locatie. In deze brief leest u over de vervolgstappen.

Inrichtingsplan
Tijdens de informatieavond kregen we veel reacties, wensen en ideeën op de voorgenomen plannen van de
nieuwe locatie. Op basis hiervan zijn meerdere gesprekken gevoerd met de direct aanwonenden en met de
personen die de grootste verandering zullen ondervinden met de komst van de volkstuinen. Alle ingediende
ideeën en wensen zijn in de ontwerpoverwegingen meegenomen. De resultaten van dit proces zijn verwerkt in
het definitieve inrichtingsplan. Het definitieve inrichtingsplan is te vinden op de website
https://www.tilburg.nl/actueel/wegwerkzaamheden/, onder de naam Heikantsebaan 1b.

Omgevingsvergunning
Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het bouwen van het clubgebouw en een hekwerk voor
volkstuinvereniging De Kraan verleend. Iedereen kan schriftelijk bezwaar maken tegen de verleende
vergunning. Dit moet binnen zes weken na publicatie in de Tilburgse Koerier. Het bezwaarschrift moet gericht
worden aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg.

Realisatie volkstuinen

De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om regie te nemen over de aanleg van de gebiedsontsluitingsweg
(GOW) in Koningsoord. De huidige locatie van volkstuincomplex De Kraan ligt op de weg van de GOW. We
koersen er op om de GOW in 2018 te realiseren. Dat is ook de reden voor de verplaatsing van volkstuincomplex
De Kraan. We starten met de aanleg van de volkstuinen binnen de bezwaartermijn van de
omgevingsvergunning. Dit doen we ook omdat het voor de volkstuinvereniging wenselijk is om vóór de zomer
van 2017 de tuinen te kunnen bewerken voor het teeltseizoen van enkele gewassen. Wij streven er dan ook na
om medio juli de eerste fase van de aanleg klaar te hebben. De bouw van het centrale gebouwtje zal na de
bezwaartermijn starten en naar verwachting in september opgeleverd worden. De beplanting rondom het
complex gebeurt in het najaar van 2017. Een gedetailleerde planning van de werkzaamheden staat op
https://www.tilburg.nl/actueel/wegwerkzaamheden. De werkzaamheden die met de aanleg van de volkstuinen
te maken hebben zijn overigens omkeerbaar. Bij onoverkomelijk bezwaar op de omgevingsvergunning kan de
kavel in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Bron : Gemeente Tilburg