stand van zaken bomen beukendreef

Via onderstaande brief kregen wij de stand van zaken door i.v.m bomen Beukendreef. (red)
De bomenlaan aan de Beukendreef vormt een belangrijke laanstructuur voor Berkel-Enschot.
De gemeente Tilburg wil deze laanstructuur duurzaam in stand houden en de bomen voldoende ruimte geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. Een aantal omwonenden heeft gemeld overlast te hebben van de bomen.

Cobra adviseurs heeft in de afgelopen periode aanvullend groeiplaatsonderzoek uitgevoerd.
Op basis hiervan hebben zij een aantal opties uitgewerkt over hoe de bomen en de laanstructuur in de Beukendreef het beste duurzaam behouden kunnen worden.

Uitkomst rapport

Uit het rapport blijkt dat er meerdere mogelijkheden zijn om de bomen en de laanstructuur te behouden. Het rapport wordt de komende periode besproken met zowel de Stichting Stadsbomen
als de Dorpsraad Berkel-Enschot.
Daaruit komt een advies dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
Het college neemt hierover naar verwachting in februari dan een besluit. Zodra dit bekend is,
ontvangt u een nieuwe bewonersbrief.

Het volledige rapport van Cobra is te bekijken op www.tilburg.nl/beukendreef.
Hier staat ook alle andere informatie rondom dit project.

Samenvatting

Cobra boomadviseurs heeft een onderzoek uitgevoerd. Het gaat over 140 bomen en hun groeiplaats aan de
Beukendreef in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg. De aanleiding voor het onderzoek is de vraag naar een
duurzame ontwikkeling van de Beukendreef. Met het rapport wordt de huidige conditie van de laan
aangetoond en is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de laan duurzaam te behouden.

Kwaliteit en toekomstverwachting bomen

De bomen zijn over het algemeen in goede conditie. Er zijn 110 bomen met een goede, 26 bomen met een
voldoende en vier bomen met een matige conditie. 109 bomen hebben een toekomstverwachting van meer
dan vijftien jaar. Dertig bomen hebben een toekomstverwachting van tien tot vijftien jaar en bij één boom is
nader onderzoek nodig.

Kwaliteit groeiplaats

De groeiplaats is intensief doorworteld en is ontoereikend voor bomen van deze omvang. De bomen zijn
duidelijk op zoek naar nieuwe groeiruimte. De bomen vormen in hun zoektocht dikke wortels onder trottoirs
en veroorzaken opdruk. Gezien de leeftijd en de intensieve beworteling moet het doorwortelbaar volume
worden vergroot.

Kwaliteit bodem

De bodem in de Beukendreef is verarmd. De pH-waarde is laag, waardoor het schadelijke aluminium vrijkomt.
De concentraties van de essentiële mineralen calcium, magnesium en kalium zijn laag. Verder is het organische
stofgehalte te laag waardoor vocht minder goed vastgehouden kan worden en gemakkelijk structuurbederf van
de bodem optreedt.

Advies onderhoud

Bij 38 bomen zijn maatregelen nodig vanwege boomveiligheid of vanwege achterstallig onderhoud.

Advies groeiplaatsverbetering

Om de bomen duurzaam te kunnen behouden moeten de groeiplaatsen worden verbeterd. Het advies is
opgesplitst in algemene maatregelen welke sowieso nodig zijn en in specifieke maatregelen waarin een keuze
gemaakt moet worden uit 3 scenario’s.

Algemeen

Om het tekort aan mineralen aan te vullen moeten humuscompost en meststoffen worden toegevoegd aan de
bodem. Om effect te hebben moet deze maatregel 2 à 3 jaarlijks worden herhaald.

Scenario A. Uitbreiding van de groeiplaatsen onder de gehele weg

In dit scenario wordt de groeiplaats van de beuken uitgebreid onder de rijbaan. De rijbaan en de grond moet
tot een diepte van 1 m worden verwijderd en aangevuld met bijvoorbeeld bomengranulaat. Vooral de
middelste rij en de zuidelijke rij bomen zal profijt hebben van deze groeiplaatsuitbreiding. Voor de zuidelijke rij
is dit de enige manier om de groeiplaats op een duurzame manier te verbeteren waarbij de beuken voor een
lange periode in goede conditie behouden kunnen blijven. De te verwachten periode met goede groei is met
dit scenario ongeveer 30 jaar per boom.

Scenario B. Kappen van één op de drie bomen aan de noordzijde

In dit scenario wordt een derde van de bomen in de twee noordelijke rijen verwijderd waardoor een patroon
ontstaat waarbij twee aangrenzende bomen om en om blijven staan. Op de plek van de verwijderde boom

Brief A4 gemeente Tilburg RGB
wordt grond uitgewisseld met teelaarde. De te verwachten periode met goede groei voor de noordelijke rijen is
met dit scenario ongeveer 25 tot 30 jaar. Voor de zuidelijke rij verandert er niets en blijft de te verwachten
periode met goede groei nul jaar. De achteruitgang van deze rij kan wel worden uitgesteld door een aantal
terugkerende maatregelen (zie scenario C).

Scenario C. Uitstellen grootschalige maatregelen

Als de uitvoering van Scenario A en B wordt uitgesteld, dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Deze zijn
gericht op het op peil houden van de conditie van de bomen tot een duurzame oplossing mogelijk is. De
groeiplaats kan in dit scenario niet worden uitgebreid. De maatregelen zijn dan ook gebaseerd op de
verbetering van de huidige groeiplaats en bodem en bestaan uit monitoren, toepassen gronduitwisseling en
bemesten. De maatregelen moeten iedere drie jaar worden herhaald. voorafgegaan door bodemanalyses. De
periode van goede groei wordt niet structureel verlengd, op de lange termijn zal dit scenario dan ook geen
oplossing bieden.

Bron :bewonersbrief gemeente Tilburg