Gemeente wil meer regie op vastgoed Kenniskwartier

De reden hiervan is om regie op de ontwikkeling van het gebied te krijgen. Het college heeft hiervoor een voorlopig besluit genomen. Dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Regie

Met het bestuursakkoord ‘Meer voor elkaar’ spreekt de gemeente uit dat zij meer regie wil voeren op de stedelijke ontwikkelopgaven in de stad. Ook de Rijksoverheid neemt in haar overwegingen om mee te investeren in de verstedelijkingsopgaven mee, in hoeverre steden grip hebben op de beoogde ontwikkelingen.
Om de gebiedsontwikkeling Kenniskwartier met ambitie verder te brengen, is het daarom voor de gemeente van belang om hier actief op in te spelen. Dit gebeurt door middel van visievorming op het totale gebied en een actieve inzet op de ontwikkeling van deelgebieden in samenwerking met partners, ondernemers en bewoners. Daarnaast wil de gemeente door het voorkeursrecht te vestigen, regie krijgen op gronden in het gebied. Daarmee voorkomt ze dat initiatiefnemers speculeren in de aanloop naar de geplande ontwikkelingen in het gebied en dat de grondprijzen niet (te veel) oplopen.

Voorkeursrecht

Het voorlopig voorkeursrecht dat het college vestigt, biedt drie maanden bescherming. Binnen die periode van drie maanden moet de gemeenteraad een besluit nemen tot het definitief vestigen van een voorkeursrecht voor een periode van drie jaar. Als dit niet gebeurt, vervalt het door het college gevestigde voorkeursrecht en kan tot twee jaar daarna niet opnieuw een voorkeursrecht worden gevestigd.

Kenniskwartier

Vorig jaar heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Kenniskwartier vastgesteld. Het Kenniskwartier is het gebied dat globaal is gelegen tussen Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, campus Tilburg University, Stadsbos013, Station Tilburg University en de Westermarkt. De gebiedsvisie laat zien hoe het gebied zich in de periode tot 2040 kan ontwikkelen.

In het Kenniskwartier komen zo’n 7500 nieuwe woningen in combinatie met voorzieningen voor werken, sporten en leren in een groene omgeving. Maar ook sociale opgaven zoals het bestrijden van armoede, eenzaamheid en het bevorderen van ontmoeting en de zorg voor elkaar zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente Tilburg werkt hiervoor samen met partners, ondernemers en bewoners van het gebied. Samen krijgen we meer voor elkaar.

Klik hier voor meer informatie over gebiedsontwikkeling Kenniskwartier.

Tilburg onderzoekt koloniaal verleden

Brede insteek

Burgemeester Theo Weterings: “Volgend jaar is het 160 jaar geleden dat slavernij in ons koninkrijk werd afgeschaft. In de eeuwen daarvoor had Nederland een omvangrijke rol bij de handel in mensen die tot slaaf gemaakt waren en in onze koloniën moesten veel mensen slavenarbeid verrichten. Een zwarte pagina in de geschiedenis van de mensheid. Nazaten van hen die tot slaaf zijn gemaakt, wonen tot de dag van vandaag in Tilburg. Op 1 juli jongstleden hebben we op het Stekelenburgplein het Slavernijmonument onthuld. Dit is een eerste stap in het op gang brengen van een dialoog over deze gedeelde  geschiedenis. Een onderzoek naar ons koloniaal verleden is een volgende stap. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde neemt het voortouw in dit onderzoek. Graag roep ik alle Tilburgers die een bijdrage willen leveren op om hun kennis en inzichten met ons te delen!”

Wethouder Marcelle Hendrickx: “Het onderzoek heeft een brede insteek. Wat was de rol van Tilburg of Tilburgers in de Trans-Atlantische slavernij? Hoe was Tilburg verweven met andere Nederlandse koloniale gebieden, via religieuze gemeenschappen en de handel? En wat vertellen Tilburgers over hun koloniale ervaringen? Welke verhalen vertellen ze bijvoorbeeld over de komst vanuit Indonesië of Suriname naar Nederland? Daar willen de onderzoekers achter komen via archiefonderzoek en interviews. Het herkennen en erkennen van wat er in ons koloniaal verleden heeft plaatsgevonden helpt om de dingen in het hier en nu beter te begrijpen en te plaatsen.” 

Samen met inwoners

KITLV werkt bij dit onderzoek samen met deskundigen vanuit Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg. De Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen en de Indonesische en Molukse gemeenschappen worden benaderd. Verder kunnen inwoners van Tilburg een bijdrage leveren. Ze kunnen bijvoorbeeld meedenken over de vragen, meedoen aan de interviews of materialen aanleveren. Wie mee wil werken kan een mail sturen naar inclusie@tilburg.nl. Na de zomer wordt contact met hen opgenomen. In september start het onderzoek. De voorlopige resultaten worden in juni 2023 verwacht. Later in 2023 komt dan een boek uit. 

Motie

Aanleiding voor het onderzoek is een motie die op 18 november 2021 is aangenomen in de gemeenteraad. Dat gebeurde tijdens de behandeling van de beleidsnota inclusie. De raad vond dit onderzoek belangrijk omdat het helpt om de bewustwording op gang te brengen. Herkenning en erkenning van het koloniaal verleden draagt bij aan een inclusieve stad voor iedereen. Niet alleen voor groepen Surinamers, Antillianen, Molukkers of Indonesiërs, maar ook voor hedendaagse nieuwkomers en vluchtelingen. 

Extra aandacht voor schone en groene openbare ruimte  

Ook is er extra aandacht voor verharding, zoals bestrating van trottoirs en rondom maatschappelijke voorzieningen. Dat gaat het college voorstellen aan de raad. Het college heeft deze week het Integraal Beheerplan Openbare ruimte vastgesteld, waarin staat beschreven hoe de openbare ruimte beheerd en onderhouden wordt. De gemeenteraad behandelt dit voorstel na de zomer.

Jaarlijks gaat er circa 65 tot 72 miljoen euro om in het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. Viaducten, bruggen, wegen, openbare verlichting, riolering, openbaar groen, speeltoestellen, camera’s en weg- en straatmeubilair; het zijn allemaal voorbeelden van onderdelen in de openbare ruimte die onder het beheer vallen van de gemeente Tilburg. Ook het schoonhouden van de openbare ruimte hoort daarbij. Om goede keuzes te maken in het investeren van geld en capaciteit, heeft de gemeente actuele knelpunten in kaart gebracht die moeten worden opgelost. Beheerders en intern betrokkenen zoals omgevingsmanagers hebben daarbij meegekeken.  

Beleving inwoners 

Belangrijker nog dan knelpunten die de gemeente zelf ervaart, zijn de wensen van inwoners. Bij het maken van de keuzes is daarom vooral gekeken naar hun grootste ergernissen. Uit een inventarisatie kwamen de onderwerpen schoon en groen naar voren. Daarom is gekozen voor extra inzet op die onderdelen. De gemeenteraad heeft verzocht om extra aandacht te hebben voor het verwijderen van illegale graffiti. Ook hier wordt extra op ingezet.

Totaalplaatje

Tot nu toe werd het beheer van de openbare ruimte uitgevoerd op basis van afzonderlijke beheerplannen per onderdeel (Beheerplan Wegen, Beheerplan Groen, Beheerplan Civiele kunstwerken enzovoort). Met het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte ontstaat meer samenhang en een betere afweging tussen de verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld door binnen de financiële kaders en beperkingen, toch de kwaliteit te waarborgen door in te zetten op specifieke onderdelen. Bewonerswensen en knelpunten vormen hierin de rode draad. Wethouder Maarten van Asten: “We willen dat Tilburg voor al onze inwoners en bezoekers een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren. Een schone, veilige en groene leefomgeving draagt daar aan bij. Daarom ben ik ontzettend blij dat we met dit beheerplan alle onderdelen in die ruimte in samenhang kunnen oppakken. Op deze manier zetten we echt een verbetering door in het beheer van de openbare ruimte.”

Besterdring dit najaar van 50 km naar 30 km

De Besterdring is een drukke weg met veel verschillend soort verkeer: voetgangers, fietsers, automobilisten en bussen. Er is veel bedrijvigheid in de straat met overstekende voetgangers, parkerende auto’s die afremmen en optrekken en bij het parkeren de fietsstrook kruisen. Dat zorgt voor een verhoogd risico op ongevallen. Daarom zijn er plannen gemaakt en is er budget gereserveerd om de straat in 2025 opnieuw in te richten. De gemeente wil echter niet zo lang wachten met het terugbrengen van de maximum snelheid van 50km/uur naar 30km/uur. “In 2025 gaan we de Besterdring helemaal opnieuw inrichten. Maar het verbeteren van de verkeersveiligheid kan daar niet op wachten, zoals onlangs weer gebleken is door een tragisch ongeval. Er gebeuren teveel ongelukken op deze weg. Daarom grijpen we nu in met een aantal busvriendelijke verkeersdrempels en de 30km-maatregel.”, aldus Rik Grashoff, wethouder slimme en duurzame mobiliteit.

Per direct is de periode dat het verkeerslicht bij de voetgangersoversteek werkt, uitgebreid. Voortaan werkt deze van maandag t/m donderdag van 06.00 tot 01.00 uur, op vrijdag van 06.00 tot 02.00 uur, op zaterdag van 08.00 tot 02.00 uur en op zondag van 08.00 tot 01.00 uur. Dit zorgt dat voetgangers ook in de avond via het verkeerslicht over kunnen steken. Een belangrijk voordeel van deze tijden is dat het verkeerslicht ook werkt tijdens (koop)zondagen, tijdens uitgaansmomenten en de rijtijden van de bus. 

De gemeente wil in het najaar ook busvriendelijke verkeersdrempels aanleggen, zodat de snelheid wordt verlaagd. Met het aanleggen van de drempels wordt ook de maximum toegestane snelheid verlaagd: van 50 km/uur naar 30 km/uur. Deze maatregelen worden nog afgestemd met busvervoerder Arriva. Ook met de hulpdiensten wordt overlegd over de gevolgen van de maatregelen voor hen. Het bestuur van het Winkellint Besterd heeft positief gereageerd op de voorstellen. 

Een kansrijke toekomst voor alle kinderen en jongeren 

De LEA is er voor de Tilburgse jeugd van 0 tot 23 jaar. Het uitvoeren hiervan doet de gemeente samen met kinderopvangorganisaties, het primair- en voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 

Van kinderopvang tot voortgezet onderwijs

Een kansrijke toekomst voor alle kinderen en jongeren. Dat is waar we in Tilburg voor gaan. Een toekomst waar zij en hun ouders zelf aan meewerken. Dat start al bij de geboorte en loopt door van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) tot aan het basis-, middelbaar- en voortgezet (beroeps)onderwijs. De LEA gaat over al deze fases, waar ook kinderopvang- en onderwijsorganisaties een belangrijke rol spelen. Zij zetten zich er dagelijks voor in dat ieder kind erbij hoort en zich op diverse vlakken kan ontwikkelen. In de nieuwe agenda bepalen kinderopvang, onderwijs en gemeente samen waar zij de komende vier jaar op focussen om deze ambities verder te brengen. Dat doen zijn samen met partners in de stad. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zelf leren ontdekken wat ze interessant en leuk vinden. Niet alleen om te ontdekken waar ze zelf goed in zijn. Maar ook om talenten van anderen te zien, te leren waarderen en respecteren. En we leggen de verbinding naar de beroepen van straks”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs en Kinderopvang / Jeugd en Kansengelijkheid).

Werken vanuit onze ervaringen

De nieuwe LEA ‘Een kansrijke toekomst is begonnen’ bouwt voort op ‘Een kansrijke toekomst begint hier!’, die in 2022 afloopt. Hierin stonden drie ambities centraal: Leren doe je overal, het netwerk versterken en kansrijk starten, een leven lang. Uit de evaluatie in 2021 blijkt dat deze ambities nog steeds breed worden gedragen. Daarom staan zij ook nu weer centraal. Een nieuwe LEA biedt ook nieuwe kansen. We leggen een sterkere focus op kansengelijkheid en inclusie en scherpen de ambities aan. We versterken de wijk- en praktijkgerichte aanpak en werken nog meer vraaggericht en aan een betere infrastructuur voor brede talentontwikkeling. Ook ondersteunen we de zwaarbelaste kinderopvang om gelijke kansen zo vroeg mogelijk te stimuleren. We organiseren de LEA in drie clusters: de basis, brede talentontwikkeling en welzijn. Dit helpt ons om steeds die partijen te betrekken die van belang zijn om onze ambities en bijbehorende doelen te realiseren.  
 
In 2021 hebben we samen met partners teruggeblikt, nagedacht over prioriteiten en welke doelen we willen behalen. Daaruit blijkt dat er veel draagvlak is in de stad voor de LEA, maar dat er meer behoefte is aan focus en sturing. Aan de tussentijdse evaluatie hebben zo’n 75 medewerkers vanuit de kinderopvang, onderwijsinstellingen, het Factorium, Cist, bibliotheek, Ontdekstation en de gemeente deelgenomen. Ook leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs dachten na over wat de LEA betekent voor hun eigen toekomst. Ook is op 30 maart is met een brede vertegenwoordiging van het werkveld nagedacht over de toekomst van het onderwijs. 

Hoe nu verder?

Op 7 juli hebben de bestuurders van de kinderopvangorganisaties en de schoolbesturen van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ingestemd met de nieuwe LEA. Het college ging op 19 juli akkoord met de nieuwe LEA. De raad zal deze op 19 en 26 september behandelen. In oktober volgt het besluit. In november wordt de begroting besproken.

Onderzoek naar haalbaarheid nieuwbouw Onderwijscentrum Leijpark

Begin november worden de resultaten verwacht van onder andere geluids- en verkeersonderzoeken. Dan organiseert de gemeente in samenwerking met het OCL een informatieavond voor omwonenden en overige betrokkenen. Eind van het jaar/begin 2023 gaat het ontwerp bestemmingsplan, dat nodig is voor de nieuwbouw van het onderwijscentrum, ter inzage. 

Verbouwing ziekenhuis

Het ETZ wordt de komende 30 jaar helemaal vernieuwd. Het ‘oude’ ziekenhuis wordt vanaf 2026 in fases vervangen door een volledig nieuwe zorgcampus. Het ziekenhuis breidt uit aan de achterzijde, richting de Kempenbaan. Daar komen in 2026 een parkeergarage, een nieuw gebouw voor alle spoedzorg, een nieuw kliniekgebouw met 120 verpleegbedden en op termijn ook de nieuwe hoofdingang. Op het huidige bezoekersparkeerterrein ontstaat daardoor plek voor de gewenste nieuwbouw van Onderwijscentrum Leijpark. De school voor speciaal onderwijs groeit en heeft extra ruimte op de zorgcampus nodig om een samenhangend pakket van onderwijs en revalidatiezorg aan kwetsbare kinderen te blijven bieden.  

Maandag 18 juli besprak de gemeenteraad het bestemmingsplan dat nodig is voor de nieuwbouw van het ETZ. “Het ETZ is voor onze inwoners, maar ook voor de inwoners uit onze regio een belangrijk spil in de lokale gezondheidszorg. Ik ben dan ook blij dat zij met dit raadsbesluit direct doorkunnen met de voorbereiding voor de bouw van een toekomstbestendige campus”, aldus wethouder Bas van der Pol (Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening): ”Met deze vernieuwing ontstaat ook ruimte voor de gewenste ontwikkeling en nieuwbouw van het onderwijscentrum. Zo kunnen we twee vliegen in één klap slaan in het werken aan een gezonde en inclusieve stad”.

Het bestemmingsplan voor het ETZ werd maandag 18 juli 2022 vastgesteld met de toezegging dat het bestemmingsplan voor de nieuwe locatie van het OCL, als dit haalbaar is, nog voor de zomer van 2023 terugkomt op de raadsagenda. 

Tilburgse BOA’s krijgen extra middelen ter bescherming

BOA’s krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Het aantal incidenten neemt toe, niet alleen in Tilburg, maar in heel Nederland. Vooral sinds de coronacrisis zien we een toename in agressie en felheid. Deze extra maatregelen zorgen dat de handhavers veiliger kunnen werken. 

Bodycam

Een bodycam is een kleine camera die op het uniform van de BOA is bevestigd. Deze registreert geluid en beeld. Bodycams worden al veel en naar tevredenheid gebruikt door politie en anderen gemeenten. Het zichtbaar dragen van de bodycam voorkomt agressie en werkt de-escalerend. Daarnaast zorgt het geven van een waarschuwing gericht op het aanzetten van de bodycam ook voor de-escalatie. Als een situatie toch escaleert kan de bodycam deze situatie objectief vastleggen. De opgenomen beelden worden alleen gebruikt als het gaat om veiligheid. De betrokkenen kunnen de beelden ook opvragen. Opnames worden automatisch na 28 dagen gewist, tenzij ze nodig zijn voor een aangifte of afhandeling van een klacht of incident.

Beschermingsmiddelen

Wanneer BOA’s toch met geweld in aanraking komen is het noodzakelijk dat zij de situatie zelfstandig, snel en vooral veilig onder controle kunnen brengen. Daarom wordt het gebruik van beschermingsmiddelen (handboeien, ID-fouillering, en vervoers- en veiligheid fouillering) toegestaan. Deze maatregelen worden alleen ingezet bij onveilige situaties. 

Training

Na de zomerperiode worden alle Tilburgse BOA’s getraind in  het gebruik van de bodycam en in het toepassen en gebruiken van de beschermingsmiddelen en bevoegdheden. Pas nadat de BOA de juiste training heeft gehad worden de middelen ingezet.  

Nadat de bodycams een half jaar gebruikt worden door de BOA’s wordt de werking ervan samen met de BOA’s geëvalueerd. Hierbij zal aandacht zijn voor het beoogd effect (veiligheid van de BOA), de gemaakte werkafspraken en de werking van de bodycam. De vaardigheden voor de beschermingsmiddelen worden conform de wettelijke eisen onderhouden en jaarlijks getoetst.

16 organisaties slaan handen ineen voor Tilburgse ouderen

De volledige titel van de agenda is ‘Gezond en Gelukkig oud in Tilburg, ook in 2030 en 2040’. Het document is opgesteld om er samen voor te zorgen dat mensen die ouder worden eerder én beter in staat zijn om de regie over hun leven te pakken en te houden.  

Het aantal ouderen tussen 65 en 74 jaar stijgt tussen 2017-2040 met 25%. Het aantal 75-plussers zelfs met 86%. Terwijl volgens prognoses het aantal Tilburgers onder de 65 jaar nauwelijks stijgt. Ook neemt het aantal ouderen met dementie snel toe en zullen er veel minder mantelzorgers zijn voor ouderen. En de toekomstige ouderen zijn naar verwachting fitter en ook meer divers qua achtergrond, waarden, wensen en behoeften. 

Grote uitdagingen

We staan voor een aantal grote uitdagingen. Er komen steeds meer ouderen die ook steeds meer zorg vragen. En deze ouderen verschillen steeds meer in wat ze graag willen. Tegelijkertijd is er een daling van beschikbaar personeel en zit de woningmarkt vast, ook voor ouderen. De mensen die nu ouder worden willen meer zelf bepalen hoe zij zorg krijgen als ze die nodig hebben. En deze groep ouderen is minder bereid om te verhuizen wanneer ze zorg nodig hebben. Dat heeft zeker ook te maken met een tekort aan voor senioren geschikte woningen. Daardoor stromen maar weinig ouderen door naar een kleinere en geschiktere woning. Verder geldt dat als we niets doen, de uitgaven voor ouderenzorg in de komende 20 jaar zullen verdubbelen. Dat alles vraagt om maatregelen en het anders organiseren van het wonen, de zorg en het ondersteunen van ouderen.  

Bewust ouder worden

Een belangrijk punt in de samenwerkingsagenda is dat men zich meer bewust wordt van wat het betekent om ouder te worden. Dit geldt voor de ouderen zelf, 50-plussers maar ook voor de gehele Tilburgse samenleving. Marcelle Hendrickx, wethouder ouderen: “Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de groep die al met pensioen is en nog steeds fit deze zogenaamde ‘derde levensfase’ goed benut? En dat zij samen met hun netwerk eerder nadenken over hoe ze willen leven als ze eenmaal minder fit en mobiel worden? Eén ding is zeker: de zorg zoals we die nu kennen bestaat straks niet meer. Een goed netwerk van familie, vrienden en buren wordt daarmee steeds belangrijker.”

Migratieachtergrond

Een ander voorbeeld uit de agenda is dat de ouderen steeds meer divers zullen zijn. Er komen bijvoorbeeld steeds meer ouderen met een migratieachtergrond. Hoe gaat het met hen en wat hebben zij en hun naasten nodig om gezond en gelukkig oud te kunnen worden? Binnen deze groep is de stijging van ouderen met dementie bijna 2 keer zo groot. Terwijl zijzelf en hun naasten dit vaak niet als dementie zien. Daardoor krijgen deze ouderen vaker niet de ondersteuning die ze nodig hebben en raken hun mantelzorgers overbelast. Daarom wordt er de komende jaren per wijk, dorp en buurt gekeken wat er nodig is. Dit gebeurt ook per gemeenschap door zogenoemde ‘sleutelpersonen’ en ‘intermediairs’. Hierdoor komt er meer contact met deze ouderen en hun naasten. Men probeert te achterhalen wat de behoeften zijn, wat er nodig is aan ondersteuning en zorg en hoe we dit met elkaar kunnen organiseren. 

Wonen

Het zou goed zijn als mensen die ouder worden eerder verhuizen van een (te) groot huis naar een kleinere woning waar men als oudere beter en langer zelfstandig thuis kan wonen (bijvoorbeeld een nultredenwoning in de buurt van voorzieningen en zorg). De vrijgekomen (grotere) woning is dan eerder beschikbaar voor gezinnen en andere doelgroepen. Dit bevordert de doorstroming van de Tilburgse woningmarkt. De 3 Tilburgse woningcorporaties zijn daarom gestart met ‘doorstroommakelaars’. Zij adviseren en begeleiden ouderen bij zo’n verhuizing. In een proefproject wordt nu gekeken hoe men kan zorgen voor een versnelling van de doorstroming van ouderen op de woningmarkt in Tilburg. De gemeente stelt een budget beschikbaar om ouderen een aanvullende verhuiskostenvergoeding te betalen wanneer voor hen een verhuizing te duur is.  

Zorg

Ook de zorg voor ouderen kan niet blijven zoals die nu is. Door de werkdruk en het tekort aan personeel is het nodig om op korte termijn veel meer zorgtechnologie in te zetten. Dit geldt voor zowel zorg thuis als in een instelling. Een ander belangrijk agendapunt is het verleiden van mensen om in de ouderenzorg te blijven werken of te gaan werken, bijvoorbeeld als zij-instromer. 

Partners

De partners van deze Samenwerkingsagenda GGoud 2022-2026 zijn:
SeniorenRaad Tilburg, KBO-Kring Tilburg, De Zonnebloem, Het Laar, Thebe, Thebe Extra, De Wever, VGZ, CZ, ContourdeTwern, WonenBreburg, TBV Wonen, Tiwos, Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant, PrimaCura en de gemeente Tilburg.

v.l.n.r. Gon Mevis, directeur-bestuurder ContourdeTwern, Ria Monsieurs, secretaris Zonnebloem Tilburg, Paul Kouijzer, directeur-bestuurder TBV Wonen, Els Aarts, voorzitter KBO-kring Tilburg, Marcel van der Priem, bestuurder De Wever, Marcelle Hendrickx, wethouder gemeente Tilburg, Anita Habets, directeur Thebe Extra, Gé Doorenbosch, voorzitter SeniorenRaad Tilburg, René Scherpenisse, directeur-bestuurder Tiwos, Esther Hendriks, strategisch manager regio VGZ, Thérèse van den Boom, coördinator ouderenzorg PrimaCura (namens bestuurder Ellen Otte), Lonneke de Haan, bestuurder Het Laar, Digitaal: Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg.
Afwezig op de foto: Jaap van Loon, voorzitter De Zonnebloem, Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg, CZ, Hans Huizer, bestuurder Thebe en Gemma Hendriks, bestuurslid Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant.

De Tilburgse tegeltaxi gaat rijden

Het klimaat verandert. Steeds heftigere buien en langdurige hitte wisselen elkaar af. Tegels vervangen door groen is goed voor onze leefomgeving, het klimaat en de natuur. In een tuin met veel groen is het heerlijk tot rust komen. Groen vermindert de kans op wateroverlast en het zorgt voor verkoeling in de zomer. Meer groen is ook goed voor allerlei dieren, vogels en insecten. Daarom is het goed dat steeds meer inwoners een geveltuin aanleggen of (een deel van) de verharding in de tuin vervangen door groen.

Voor wie de tegels uit de tuin zelf niet (her)gebruikt, is er de Tegeltaxi. De gemeente Tilburg haalt de gewipte tegels in de maanden september en oktober op doordeweekse dagen gratis op. Inwoners moeten zich hiervoor aanmelden vóór 28 augustus via het online formulier op duurzamertilburg.nl.
Let op: de Tegeltaxi neemt alleen stoeptegels en klinkers mee, maar geen zand. Dat kan naar de milieustraat.

De gemeente Tilburg doet ook dit jaar weer mee met het NK Tegelwippen. Want elke tegel die wordt vervangen door groen telt. Inwoners kunnen hun aantal tegels doorgeven via www.nk-tegelwippen.nl.

Tilburg voorloper ‘School en Omgeving’

Centraal staat een rijke schooldag met extra activiteiten voor de leerlingen, naast de gewone lessen. Denk hierbij aan sport- en cultuuractiviteiten of huiswerkbegeleiding. Als voorloper krijgt Tilburg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 586.000 euro subsidie om bestaande en extra activiteiten door te ontwikkelen, uit te breiden en aan meer leerlingen aan te bieden. 

Gelijke Kansen Alliantie

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zichzelf wel goed kunnen ontplooien, bieden veel scholen in Tilburg al extra activiteiten aan. Het gaat dan  bijvoorbeeld om sport, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling, gezondheid, burgerschap en taal. Dit gebeurt onder meer door een coalitie van 21 scholen uit Tilburg-Noord, -West en Groenewoud en 10 maatschappelijke partners (de PACT-alliantie, het Sportbedrijf, Factorium, CiST, IMC Weekendschool, Ontdekstation013, het Natuurmuseum, R-Newt, ContourdeTwern, Switch en Humankind). Deze coalitie heeft zich aangemeld bij de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OCW voor het voorloperstraject. In totaal ontving deze alliantie 130 aanvragen, waarvan er 45 zijn toegewezen. Het programma School en Omgeving is een uitwerking van het landelijke coalitieakkoord. 

Wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs) is erg blij met het voorloperschap: “Dit betekent dat onze scholen en andere partners samen extra kunnen investeren in talentontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Waarbij expliciet ruimte is voor eigen invulling, zodat scholen echt maatwerk in de uitvoering kunnen leveren en  kunnen doen wat voor hun kinderen nodig is. Bovendien kunnen we activiteiten die in de praktijk werken verrijken, versterken en verbreden, zodat we ze ook gemeentebreed kunnen inzetten.” 

Lokale Educatieve Agenda

Tilburg heeft bij de aanvraag kunnen doorbouwen op de stevige basis van samenwerking in de stad tussen onderwijs en maatschappelijke partners. Dat sluit aan op de Lokale Educatieve Agenda en op de verschillende initiatieven en processen die al lopen. Denk hierbij aan de Community School in Tilburg-West en de Transformatieve school in Groenewoud.

Versterking PACT-aanpak

Het Rijk lanceerde het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Hiermee spreekt het Rijk de ambitie uit om de meest kwetsbare gebieden in Nederland langjarig te ondersteunen, zodat de leefbaarheid verbetert. Deze agenda van het Rijk sluit aan bij de Tilburgse PACT-aanpak. In deze aanpak investeren maatschappelijke partners in de stad langjarig in de 4 GROW-waarden: Goede Start, Optimale Kansen, Ruimte om te Leven en een Wereld die mij Ziet. Dit gebeurt in Tilburg-Noord, -West en Groenewoud. De investeringen die het Rijk doet in het Programma School en Omgeving dragen concreet bij aan het bereiken van de Tilburgse ambities. 

Lees meer over het Programma School en Omgeving op de website gelijke-kansen.nl