Nieuw asfalt in delen van Noord

Het werken in fases (9) wordt gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Iedere fase duurt ongeveer een week. Op de pagina Asfalt Noord op deze site staat de precieze planning en staan de omleidingen.

Tijdens het werk is het deel van de weg waar gewerkt wordt, afgesloten. Er is een omleiding voor de auto’s en fietsen. Op de Heikantlaan blijven de rijbanen aan de kant waar niet gewerkt open. Ook de woningen in directe omgeving blijven bereikbaar.

Vrijdag klaar

Aannemer Heijmans streeft ernaar dat de werkzaamheden per fase op vrijdag klaar zijn. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden of het weer niet mogelijk zijn dan wordt er ook in de avonduren of eventueel in het weekend gewerkt. Als dat het geval is, informeert Heijmans de aanwonenden hierover.

Mogelijke overlast

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen omwonenden enige overlast hebben, zoals geluidsoverlast op sommige momenten van de grote machines die het werk doen. Uiteraard probeert de aannemer dit tot een minimum te beperken.

Hoolstraat in beeld voor Gilde Sint Hubertus

De gemeente gaat de komende maanden aan de slag met de uitwerking. Zo wordt de aanwezigheid van een ondergrondse pijpleiding bekeken en een eventuele combinatie van voorzieningen met de handboogvereniging die naast de voorkeurslocatie zit. Eind 2022 is het naar verwachitng bekend of deze locatie definitief haalbaar is. Als alle seinen op groen staan start er een omgevingsplanprocedure. Tijdens deze procedures komt het plan ter inzage te liggen. 

Voorgeschiedenis

In 2017 kwam de locatie Riddershofpad in beeld. Voor de verplaatsing van het Gilde naar deze plek is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het ontwerpbestemmingsplan is destijds opgestuurd naar de Provincie voor een reactie. De provincie vroeg vervolgens om het locatieonderzoek uit 2013 te actualiseren. Naast de locatie Riddershofpad in onbebouwd gebied wilde de provincie ook graag locaties bekijken waar een verenigingsgebouw kan aansluiten bij andere gebouwen.

In het najaar van 2020 is door de gemeente de zoektocht gestart naar alternatieve locaties. De gemeente heeft in totaal 17 locaties die bij de gemeente in eigendom zijn (opnieuw) bekeken, waaruit vier kansrijke locaties naar voren kwamen. De gemeente heeft in samenwerking met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte uiteindelijk vijf locaties verder onderzocht om de haalbaarheid in beeld te brengen. In het onderzoek is gekeken naar de invloed op de omgeving qua geluid, flora en fauna. Naast technisch onderzoek zijn er ook gesprekken gevoerd met de direct omwonenden en andere belanghebbenden. Het locatieonderzoek is te vinden op www.tilburg.nl/gilde.
Uit het onderzoek is gebleken dat de locaties aan het Hazennest-Oost (3 en 4) beiden afvallen in verband met belemmeringen vanuit natuur/ecologie. De locatie aan de Heikantsebaan (2) blijkt te klein voor gebruik door het Gilde. De locaties aan de Hoolstraat 4a en Waalwijksebaan (1 en 5) blijken beide haalbaar.  De locatie Hoolstraat 4a (1) blijkt het meest geschikt. Voor deze locatie is ook het meeste draagvlak bij zowel het Gilde als de omgeving. Mogelijk liggen er ook nog kansen voor het combineren van sportfaciliteiten met handboogvereniging De Meierijers die op deze plek gevestigd is.

De volledige locatiestudie staat op de pagina Verplaatsing Gilde Sint Hubertus

Tilburg genomineerd voor Steenbreektrofee

De bekendmaking van de winnaar is tijdens de Nationale Groendag. De Steenbreektrofee is een initiatief van de Stichting Steenbreek. De stichting is voor de nominaties op zoek naar innovatieve en inspirerende voorbeelden die laten zien hoe groen en water op een praktische manier kunnen worden benut. Dit jaar wordt de prijs voor de 6e keer uitgereikt.

Klimaatadaptatie

Het project ‘Vergroenen componistenbuurt Quirijnstok Noord’ stond in 2017 op de lijst voor groot onderhoud aan verhardingen en riolering. Ook moesten er 45 dode of zieke bomen worden gekapt. Samen met bewoners maakte de gemeente Tilburg een integraal ontwerp. In het kader van klimaatadaptatie is daarbij ook gekeken naar vergroening, waterberging en riolering. Het resultaat? Een stuk groenere wijk met veel plantsoen met planten, 180 gezonde bomen en speelplekken in het gras. Er is nu 7200m2 groen in plaats van 3300m2. Ook hierbij is gekeken naar de wensen van de bewoners. Zo wilden een aantal bewoners een kruidentuin. De gemeente heeft de aanleg gedaan, bewoners zorgen nu zelf voor het onderhoud. De gemeente wil in meer wijken samen met bewoners gaan vergroenen.

Straatboer Make-Over

Dit jaar zijn 6 projecten genomineerd. Naast Tilburg zijn dat in de categorie Professionals: De Straatboer Make-Over in Zwolle, Wijkpark Cromvliet in Den Haag en Ontstenen en Vergroenen Hoornse Meer in Groningen. In de categorie Maatschappelijke Initiatieven zijn Groengroep Groenoord Zuid in Leiden en Groene weelde aan het Haegsch Hof in Den Haag genomineerd.

Enorme energie

“De jury was blij verrast met de enorme energie waarmee de deelnemers willen zorgen voor het vergroenen van de leefomgeving. De noodzaak van meer groen begint steeds meer in de samenleving door te dringen.”, aldus Margot Ribberink, voorzitter van de jury van de Steenbreektrofee. “Soms kan één persoon de sturende kracht zijn om verandering aan te jagen, maar samenwerking tussen diverse partijen blijft de sleutel tot succes”.

Steenbreektrofee

Stichting Steenbreek wil samen met gemeenten, waterschappen en provincies de leefomgeving vergroenen om zo de biodiversiteit te vergroten. Dat gebeurt door onnodige verharding in tuinen en de openbare ruimte te vervangen met groen. Vergroeningsacties zijn bijvoorbeeld het aanleggen van voorbeeldtuinen, het bouwen van insectenhotels, de aanleg van geveltuinen en het vergroenen van een hele straat samen met buurtbewoners. Maar er is ook aandacht voor meer groen rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en schoolpleinen. Meer informatie staat op de website van de Stichting Steenbreek.