College legt voorstel campusprofiel Wijkevoort voor aan raad

Een campus onderscheidt zich van een regulier bedrijventerrein en werklandschap door een vergaande vorm van samenwerking tussen bedrijven onderling en samenwerking met onderwijs- en onderzoekinstellingen op het gebied van innovatie en duurzaam ondernemen. Deze partijen werken met elkaar samen in een gedeeld concept en vormen samen een ecosysteem dat op de campus wordt gefaciliteerd. Er is een gezamenlijke opleidings- en arbeidsmarktagenda en er zijn gedeelde faciliteiten. Aan het Wijckermeer is ruimte voor een gezamenlijk campusgebouw dat gedeelde faciliteiten (fieldlabs) kan bieden aan de aanwezige bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen.

Diversiteit aan bedrijven

Op Wijkevoort gaan de kennissector en de industriële sector samenwerken en wordt ruimte gemaakt voor een diversiteit aan bedrijven, van groot tot klein, van startend tot volwassen. Bedrijven gaan hier gezamenlijk innoveren, ondernemen en opleiden. Ze worden uitgedaagd en gefaciliteerd om productieprocessen waarbij dingen worden gemaakt en geassembleerd te digitaliseren, circulair te maken en te verduurzamen. Zo ontstaat een nieuwe economie met innovatieve producten en diensten die het economische profiel van Tilburg versterkt. De industriële sector kan zich verder ontwikkelen, bedrijven groeien, mensen worden opgeleid en vinden er een baan van de toekomst.

Digitalisering tastbaar maken

Op 15 november 2021 stelde de gemeenteraad van Tilburg het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort 2020 vast, inclusief het Exploitatieplan Wijkevoort en de ontwikkelleidraad. Onderdeel van deze besluitvorming was de opdracht aan het college om het campusconcept verder uit te werken met het profiel ‘Smartvoort’ waarbij studenten en werknemers opgeleid worden voor de (digitale) banen van de toekomst. Ook de rol van de gemeente wilde de raad verder uitgewerkt zien. In het afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere stakeholders om te verkennen of een innovatiecampus de economie van Tilburg kan versterken en welk profiel als kansrijk wordt gezien. Het profiel ‘digitalisering tastbaar en zichtbaar maken’ is het resultaat hiervan. 

Wijkevoort wordt een groene, hoogwaardige omgeving voor kennisintensieve bedrijven in de maakeconomie, slimme en schone logistiek, die ook het MKB in de regio uitdaagt en faciliteert in toekomstbestendig ondernemen. Wethouder Van der Pol: “Wijkevoort als campus is een katalysator voor innovatie, circulaire economie, kennisdeling en talentontwikkeling. In samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen kunnen we werknemers verder opleiden en aan de regio te binden. Daardoor zal Wijkevoort een belangrijke rol spelen in de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Tilburg en een vliegwiel vormen voor de revitalisatie van bedrijventerreinen elders in de stad en regio.”

Op 14 november a.s. bespreekt de gemeenteraad het voorstel en nemen ze hierover een besluit. Bij groen licht wil het college het profiel in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders verder uitwerken. Mocht de ontwikkelleidraad aangescherpt moeten worden door het campusprofiel , dan volgt er uiterlijk komend voorjaar hierover een raadsvoorstel. Rond die tijd is er mogelijk ook al een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. In afwachting van die uitspraak ligt de fysieke ontwikkeling van Wijkevoort stil. 

Aanjager

De ervaring leert dat voor een succesvolle realisatie van een campusontwikkeling centrale sturing en regie nodig is om de voortgang en kwaliteit te borgen. De gemeente Tilburg ziet voor zichzelf een rol als aanjager om samen met koplopers in het onderwijs- en ondernemersveld het campusprofiel verder uit te werken. Voor de uitvoering wil de gemeente een campus-ontwikkelorganisatie (COO) oprichten. Deze organisatie stimuleert en bewaakt de kwaliteit van de campus door te blijven sturen op het totaal, in plaats van losse individuele belangen. De COO bepaalt welke investeringen en activiteiten worden ondernomen ten gunste van het collectief. Bijvoorbeeld voor een gezamenlijk energiebedrijf, gedeelde technische faciliteiten, maar een gezamenlijk campusgebouw of de realisatie en het beheer van een aangename groene inrichting van de campus. 

Erfpacht

Ook stelt het college de raad voor om de grond aan toekomstige bedrijven uit te geven in een erfpachtconstructie. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van de raad om erfpacht als ondergrens te nemen. Erfpacht is de enige wijze van gronduitgifte waarbij de gemeente op de lange termijn regie houdt op wat er met deze gronden gebeurt. Toekomstige bedrijven kunnen daarbij hun eigen vastgoed ontwikkelen binnen de vastgestelde kwaliteitskaders in de ontwikkelleidraad. Zij worden ‘eigenaar’ van de gebouwen op de grond waarover zij erfpacht betalen. De COO wordt erfpachter van de gronden en geeft deze uit aan de toekomstige bedrijven. 

Geef een reactie